Logó

1066 Budapest, Ó utca 16.
rendeles@evangeliumikiado.hu
+36-1-311-5860, +36-20-348-3740
„Ezek azért írattak meg, hogy higgyétek:
Jézus Krisztus az Isten Fia, és e hitben életetek
legyen az Ő nevében„ János ev. 20, 31.
Kezdőlap Bemutatkozás Kiadványaink Vetés és aratás folyóirat Árjegyzék Kapcsolat Hírlevél Linkek WEBÁRUHÁZ E-book


 

Mézcseppek - Bölcsességet elősegítő bibliai és a Bibliával kapcsolatos 1775 gondolat

A5, 150 oldal

Bölcsességet elősegítő bibliai és a Bibliával kapcsolatos 1775 rövid gondolat és híres emberektől, prédikátoroktól vett idézet.
Gyűjtötte: Vohmann Péter

Ár: 1200 Ft
 

A normális keresztyén élet

12x18,5cm, 210 oldal

Szerző: Watchman Nee

A kínai szerző ebben a könyvében azt mutatja be, hogy a normális keresztyén élet mennyire különbözik attól az élettől, amelyet a keresztyének általában élnek. Nem egy magasabb szellemi színvonalról beszél, hanem a krisztusi életről, arról, hogyan lehet felelet az ember problémájára Jézus Krisztus.
Ár: 1200 Ft
 

Az Úr gondot visel

zsebkönyv, 64 oldal

Szerző: Spurgeon, C. H.

Ugyan, melyik hívő szíve nem melegedett már át a 23. zsoltár olvasásakor? A 46. zsoltár a jó olvasmány azoknak, akik a nyomorúság idejét élik. Minden korok hívőit Isten dicséretére indították a 100. zsoltár szavai. Melyik hívő keresztyén család ne olvasta volna a már 121. zsoltárt, mielőtt a család egyik-másik tagja hosszú útra indul, vagy életében új korszak köszöntött be?
A könyvben isteni bátorító és vigasztaló gondolatokat találunk az említett zsoltárok alapján.

Ár: 500 Ft
 

A hit nemes harca

A/5, 196 oldal

Szerző: C. H. Spurgeon

Több mint negyven évig munkálkodott teljes odaadással Londonban az ezernyolcszázas években C. H. Spurgeon, ez a szenvedélyes és kompromisszumot nem ismerő prédikátor. Prédikációit minden héten hatalmas példányszámban nyomtatták ki és eljutottak Amerikába, de Ausztráliába és Afrika bozótosaiba is. Igehirdetései ma is hatnak, nem veszítettek valamikori erejükből és eredetiségükből.


Az ószövetségi igemagyarázatai azt bizonyítják, hogy a hit nemes harcát harcolni a gyakorlatban kell, ahogyan azt a Biblia mondja. Ennek a felrázó könyvnek a témái többek között "Noé bárkája és az özönvíz", "Mózes döntése", Családi reform avagy Jákób második látogatása Bételben", "Nincs kímélet", "A férfi akinek hozzáragadt a keze a kardjához".


Ár: 1200 Ft
 

Világhatalom és Isten országa (Dániel könyvének magyarázata)

A/5, 162 oldal

Szerző: Jakob Kroeker

"És amig mi Nyugaton teológiai fakultásainkon sokszor olyan kérdések fölött vitatkozunk egymással, hogy az Ábrahámról, Józsefről vagy Dánielről feljegyzett történet vajon valóban megtörtént-e, addig a súlyos terhek alatt élő testvérek a mostani életviszonyoknak megfelelően ugyanazon történéseken mennek keresztül az államhatalom és az Isten Országa között rájuk váró ellentétek során." Ahogy Jakob Kroeker 1928-ban Németországban ír ma is aktuális kérdésekre keresi a választ. Az első világháborút követő években egyre élesebben vetődött fel a világi hatalmak és Isten Országának, királyságának viszonya, de az azóta eltelt évtizedekben sem vált kevésbé égetővé ez a kérdés.  A könyvben a szerző Dániel könyvének első hat fejezetéből tárja elénk, hogy Isten minden történelmi helyzetben győztes és hű marad az Őt követők életében.A mellékletben Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor 1941-ben az állam, az egyház és a bibliai gyülekezet fogalmak ma is időszerű tisztázására vállalkozik.


Ár: 1000 Ft
 

Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon... - Ungár Aladár igehirdetései (1949-1959)

A/5, 368 oldal

Szerző: Ungár Aladár

Ungár Aladár igehirdetései (1949-1959)
Ár: 1500 Ft
 

Biblia és etikai nevelés (segédkönyv a Biblia oktatáshoz)

A/4, 144 oldal

Szerző: Gooding, D. + Lennox, J.

Az erkölcsi magatartás mindig hitbeli meggyőződésből fakad.
Ha ez a hit a Szentírás szerinti, Istenből fakad, akkor meg kell ismerni először a Bibliát, utána megfogalmazni, mit hiszünk annak alapján (dogmatika), s akkor lehet beszélni arról, hogyan akarunk helyesen cselekedni ennek szellemében (etika). Ez a könyv tudományos igényességgel ezt a három lépést teszi meg mindezt úgy, hogy azokra van tekintettel, akik még nem ismerik a Szentírást.
A Biblia legfontosabb részei alapján világosan elmondja, mit is hiszünk és miért azt, s ebből szinte magától következik, hogy ezért hogyan akarunk cselekedni.

Ár: 1500 Ft
 

Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 46-49 évfolyamok

B/5, 4x3x32 oldal

A 2008-2011-ig megjelent példányok egybekötött gyűjteménye.
Ár: 1200 Ft
 

John Bunyan - Az üstfoltozó, a prédikátor és A zarándok útja szerzője

A/5, 192 oldal

Szerző: Frank Mott Harrison

John Owent, a nagy puritánt és az oxfordi egyetem dékánhelyettesét egyszer megkérdezte II. Károly angol király, hogy miért jár olyan gyakran John Bunyan igehirdetéseire. Owen azt válaszolta, hogy minden tudományát boldogan odaadná, ha úgy tudná Krisztust hirdetni, mint az az egyszerű "bedfordi üstfoltozó".
   Bunyan igehirdetéseinek mélysége az évszázadok folyamán sokak szívét érintette meg, de mindenekelőtt leghíresebb könyve, A zarándok útja révén vált ismertté. Kevesebbet tudunk viszont az életéről. Frank Mott Harrison felvázolja előttünk igehirdetői szolgálatát, példás mindennapi életét, nélkülözéseit és szenvedéseit, de apró örömeit is.
   Ez a könyv arra ösztönzi és bátorítja a keresztyéneket, hogy Isten eme emberének a nyomdokába lépjenek.


Ár: 1200 Ft
 

Szemben az árral - A Krisztusban hívők kihívásai

A/5, 80 oldal

Szerző: Gerhard Naujokat

  Korunk ellentétek feszültségében él. Egyfelől az ember keresi a harmóniát, a boldogságot, és el akar igazodni az életben, másfelől ott vannak a gondok, a jövőtől való félelem, a tanácstalanság és a belső üresség.
   A szerző mindennapi élethelyzetek alapján vizsgálja ezt a problematikát. Különös hangsúlyt helyez a keresztyénség hibás életgyakorlata miatti, megnyilvánulásaiban rejlő ellentétekre. Ez a könyv a valódi keresztyénség mellett száll síkra, és az egyszerű engedelmességre szólít fel. Feltárja a hittel kapcsolatos torz elképzeléseket, és megmutatja, milyen szellemi következményei lehetnek annak, ha túl kevés időt töltünk el imádsággal a belső szobában.
  Jézus sem riadt vissza attól, hogy rávilágítson a kiüresedett és felfuvalkodott kegyességre. Nem azért, hogy kemény kritikát gyakoroljon, hanem azért, hogy korrekcióra bátorítson.


Ár: 800 Ft
 

Konfliktus! - A keresztyén élet küzdelmei a világgal, a testtel és az ördöggel

A/5, 80 oldal

Szerző: Grant Steidl

Konfliktus! - A keresztyén élet küzdelmei a világgal, a testtel és az ördöggel
   Egy dolog bizonyos, ellenségeink valóságosak, és harcolni fognak ellenünk egészen Krisztus visszajövetelének dicsőséges pillanatáig. Ebben a könyvben megpróbáltunk az Írás alapján segítséget adni abban, hogy miből ismerhetjük fel ellenségeinket, és hogyan állhatunk ellen nekik. Minden nap, akár akarjuk, akár nem, harcba sodor bennünket. A tegnap győzelmei nem garantálják a ma és a holnap győzelmét is. A jó hír azonban az, hogy a tegnapi vereségeknek nem kell megismétlődniük. Isten adjon kegyelmet, hogy magunkévá tudjuk tenni a sok harcot kitartással megvívó Pál apostolnak szívünkben visszhangzó megállapítását:
"Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti miáltalunk!" (2Kor 2,14)


Ár: 700 Ft
 

Zsidóság és keresztyénség - a Bibliában, a történelemben, a jelenben és a jövőben

A/5, 406 oldal

Szerző: Kovács Géza

A szerző Izráel és a zsidóság sajátos isteni kiválasztottságát a választott nép történelmén, harcain, örömein, szenvedésein, feszültségekkel teli jelenén keresztül a pozitív jövőjét is bemutatja.

Ár: 2000 Ft
 

Kis Zarándok vándorútja

A/5, 104 oldal

Szerző: H. L. Taylor

A Zarándok útja gyermeknyelven

Jó 300 évvel ezelőtt élt egy szegény üstfoltozó: John Bunyan. Fiatal korában fékevesztett, vad fickó volt, aki félelmetesen tudott káromkodni. Lelkiismerete azonban nem hagyta nyugodni. Hűséges keresztyén emberek vették körül, és az Ige hallgatása és olvasása révén teljesen új életet nyert.
Abban az időben Angliában, Bunyan hazájában nem volt vallásszabadság. Nem csoda, hogy rövid időn belül bebörtönözték engedély nélküli prédikálásért. Összesen tizenkét évet töltött fogságban, és ez idő alatt írta meg számos könyvével és írásával együtt világhírű könyvét "A zarándok útját". Ebben elmondja Keresztyén életét, zarándok útját a megtéréstől a végcélja eléréséig, a mennyországig, eleven képekben és izgalmas történetben elmesélve. Ez a gyermekek részére átírt változata. Ez a történet segít rálépni a zarándokútra, és kitartóan végigjárni azt egészen a célig, a mennyországig.

Ár: 1000 Ft
 

Küzdelem az élet értelméért II. - Világnézetünk alakítása

A/5, 344 oldal

Szerző: David W. Gooding + John C. Lennox

Kiadónk 2001-ben jelentette meg David W. Gooding + John C. Lennox Küzdelem az élet értelméért című könyvét. Jelen kötet annak a - nemzetközileg is nagy sikert aratott - műnek a folytatása. Ez a könyv természet- és társadalomtudományos alapossággal, filozófiai, teológiai, nyelvészeti precizitással elemzi a keresztyén ember szellemi és hitbeli küzdelmét az élet értelméért. Az európai kultúrtörténeti hagyományon kívül vizsgálják a keleti bölcselet máig ható egyetemes értékeit. A filozófiatörténeti áttekintés az alapproblémák különböző korokban való vizsgálatát mutatja be. A mű kimondott és kimondatlan üzenete: Isten keresése, a Biblia egész életünket átható kijelentésének megismerése. Az olvasót nemcsak a gazdag tényanyag segíti az eligazodásban, hanem a megfogalmazás természetes eleganciája, közérthető nyelvezete is.


Ár: 1500 Ft
 

Amiknek gyorsan egymás után meg kell történniük - A Jelenések könyve madártávlatból

148x145 mm, tűzött, 28 oldal, színes táblázattal

Szerző: Werner Mücher

A Jelenések könyve madártávlatból


   Ez a füzet a Jelenések könyvébe való rövid betekintés, megközelítőleg egy-két óra alatt el lehet olvasni. A szerző fejezetenként összefoglalja a fejezet tömör mondanivalóját, a füzet végén pedig táblázatokkal ad szintén egy tömör áttekintést, ahogy az ő számára ez az egyébként sokak által és nehezen értelmezhető bibliai próféciai könyv értelmezhetővé vált.


Ár: 500 Ft
 

Vlagyimir F. Marcinkovszkij - Oroszországból Izráelbe

A/5, 128 oldal

Szerző: Nelly Marcinkovszkij-Schumacher

   Ez a könyv két egymástól távol született és élt hívõ ember életérõl, majd házasságukról szól. A német származású szerzõ Palesztinában született, ahol az Elsõ Világháború elõtti, majd utáni életrõl ír, illetve hogyan munkálkodott benne Isten.
   Az orosz Vlagyimir F. Marcinkovszkij professzor az oroszországi forradalom idején találkozott Krisztussal,
majd az ottani keresztyén Diákszövetség vezetõje lett. Késõbb kiutasították Oroszországból, és igehirdetõként bejárta fél Európát. Majd feleségül vette a könyv szerzõjét, és Izráelben éltek, szolgálván az Urat. Isten vezetésének szép bizonyságtétele a két ember élete.


Ár: 800 Ft
 

Józsué könyvének magyarázata - A kegyelmi ajándékok áldása

A/5, 208 oldal

Szerző: Cor Bruins

A könyv feldolgozza a Józsué könyvének fejezeteit, Izrael népének belépését az Ígéret földjére, a birtokbavételét, harcait, az ország elfoglalásáról, felosztásáról szóló részeket és eközben erkölcsi tanításokat adva a ma élő hitben járó emberek számára is tanulságul.


Ár: 1200 Ft
 

Mikeás próféta könyvének magyarázata - Kicsoda olyan Isten, mint te?

148 oldal

Szerző: Andreas Steinmeister

Az Előszóból:


Mennyi hívõ ember él kettõs életet, akik testvéri összejöveteleken, istentiszteleteken, imaalkalmakon odaszánt keresztyéneknek látszanak, azonban a házasságban, a családban, a munkahelyen és az
élet egyéb területein már Isten nélkül élnek.
Nem fenyeget-e mindnyájunkat az a veszély, hogy ilyen kettõs életet éljünk? Nem alkalmazkodtunk-e már többé-kevésbé mi is a világhoz, a világi gondolkodásmódhoz, divathoz, viselkedéshez és annak
a pénzzel és vagyonnal való helytelen bánásmódjához?


Azt kívánom és azért imádkozom, hogy bátorítsa ez a könyv minden olvasóját Mikeás próféta elmélyült tanulmányozására, a jól megszokott, hamis útjaik kiigazítására, hogy amikor az Úr visszajön, olyan hívõ keresztyéneket találjon ebben a világban, akik neki szolgálnak, Õt várják, és a világ eseményeit Isten nézõpontjából szemlélik.


Ár: 1000 Ft
 

A halál - legyőzött ellenség

zsebkönyv, 80 oldal

Szerző: Christian Briem

   A halál a hívõ ember számára legyõzött ellenség. Isten mindenkinek, aki hisz az Õ Fiában, Jézus Krisztusban, gyõzelmet fog adni a halál felett. „Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! ’Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?’” (1Kor 15,54-55).
   De hogyan fogja ezt Isten megtenni? Milyen testtel fogja felruházni a hívõket a mennyben? Az ilyen kérdésekre ad választ a Korintusiakhoz írt elsõ levél 15. fejezete. 
A Szentírásnak ezt a fejezetét világítja meg részletesen ez a könyv és alaposan megmagyarázza.
   Ez a könyv az olvasót oda fogja vezetni, hogy a feltámadás felemelõ témáját megértse, és megtapasztalja
ennek az igazságnak a cselekvést ösztönzõ erejét életében és szolgálatában.

Ár: 500 Ft
 

Áldozatok - a 3Mózes 1-7. fejezetei alapján

A/5, 120 oldal

Szerző: Werner Mücher

   Az Úr Jézus egyszer ezt mondta a zsidóknak: „… kutatjátok az Írásokat, … pedig azok rólam tesznek bizonyságot” (Jn 5,39). Az Írásokban mindenekelõtt Õróla van szó. Ez különösen érvényes a Mózes 3. könyvében szereplõ áldozatokra, amelyek az Úr Jézust Istennek odaáldozott életében és halálában mutatják be. Ezért nagyon megéri tanulmányozni az áldozatokat, és elmélyedni elõképi jelentésükben.
   Ezt a könyvet ebbe a témába való bevezetésnek ajánljuk. Isten megmutatja, hogyan lehetnek gyermekei vele, aki Atyjukká lett, és egymással igazi közösségben.


Ár: 800 Ft
 

Mikor jön el a Messiás? - válasz a zsidó népnek

A/5, tűzött, 56 oldal

Szerző: Harald Fölsch

   A Messiásról szól ez a könyv, a bibliai próféciákat elemezve, amik már beteljesedtek Jézus Krisztus betlehemi megszületésével, szenvedéseivel, halálával, és amik még beteljesedésre várnak a visszajövetelével és a békebirodalmának felállításával.


Ár: 600 Ft
 

És mégis élnek a halottak - A lélek halhatatlansága

A/5, 192 oldal

Szerző: Hans-Jörg Ronsdorf

Élnek a halottak – vagy a halál minden létezés végét jelenti?
Az ember lelke a halálon túl álomba merül – vagy tudatánál
van?
Létezik a lélek halhatatlansága – vagy a menny és a pokol
csak középkori találmány?
Ezek a kérdések minden embert foglalkoztatnak, és korunk
reménytelenségében a halál bibliai értelmezése szempontjából
kihívást jelentenek a keresztyének számára. Ennek
a könyvnek központi témája a lélek halhatatlansága, és az a
célja, hogy eleget tegyen ennek a kihívásnak, de az is, hogy
reménységet adjon az olvasónak.
Halottak, akik élnek – a Biblia feloldja ezt az ellentmondást,
és nyilvánvalóvá teszi, hogy a halál nem a vég, hanem
csak annak az életnek a kezdete, amely soha nem ér véget.
Ennek az állításnak az igazságáról egy olyan Személy kezeskedik,
aki meghalt és feltámadt. Õ Jézus Krisztus, aki viszszajött
a halál birodalmából, és megnyitotta az életre vezetõ
utat.


Ár: 1200 Ft
 

Aranyrögök a görög Újszövetségből

A/5, 80 oldal

Szerző: Kenneth S. Wuest

   Az újszövetségi Szentírás görögül íródott, egy olyan nyelven, amely ma már holt nyelv, tehát annak jelentése nem változik. Ennek ellenére az Újszövetség fordítása nem könnyû feladat. Könyvünk 61 görög szó, „aranyrög” pontosabb fordításában kísérel meg segítséget nyújtani. Az Újszövetség görög szavainak a viszszaadása csodálatos isteni mélységeket tár fel elõttünk.


Ár: 800 Ft
 

Megszentelődés - torzkép és valóság

A/5, 104 oldal

Szerző: H. A. Ironside

   Az üdvösség a megtérésen kívül függ-e még azoktól a cselekedetektõl, amelyeket a keresztyén ember maga visz véghez?
Van-e járulékos keresztyén élmény, van-e „második áldás” és tökéletes megszabadulás a bûntõl?
Hívõ keresztyének egyre gyakrabban fordulnak új, sok izgalmas élményt és érzést ígérõ megszentelõdés-tanítások felé. A gyakorlati tökéletesség igénye és a két természetrõl tanító bibliai realitás közti feszültségben sokan abba a veszélybe kerülnek, hogy erkölcsileg, érzelmileg és szellemileg csõdöt mondanak.
H. A. Ironside a megszentelõdési mozgalom égetõ problematikájára ad választ saját tapasztalatok alapján, a biblikus tanítás fényében.


Ár: 800 Ft
 

Ninive - Egy nagy város története

zsebkönyv, 104 oldal

Szerző: Rainer Imming

   Ez a könyv megeleveníti számunkra a történelmet. „A ninivei férfiak” üzenete ma is aktuális. Elõször Ninive történelmén keresztül válik érthetõvé, hogy e Föld uralkodóinak minden hatalma tehetetlen Istennel szemben. Isten a történelem Ura. Másodszor pedig egy felettébb személyes szempontja is van ennek a könyvnek, mert Ninive városának története példája lehet az emberek Istenhez fűződő személyes kapcsolatának.
Ez a rendkívüli könyv összekapcsolja az élõ történelmet a Biblia idõszerűségével.


Ár: 600 Ft
 

Ámosz és Hóseás – Az igazságosság és szeretet hirdetői

A/5, 168 oldal

Szerző: Jakob Kroeker

Ámosz és Hóseás prófétává válása és szándékai, küzdelmei és vágyai kerültek leírásra. A kötet azáltal válik különösen értékessé, hogy az első részben bevezetés található a prófétaság témájába.
Ár: 1000 Ft
 

Jézus tanítványi iskolája + Az élő, maradandó Ige

A/5, 168 oldal

Szerző: Heinrich Langenberg

Az evangéliumok magyarázata, hogyan készítette fel a tanítványokat az Úr Jézus a szolgálatra. A második rész a Szentírás isteni ihletettségével kapcsolatos bibliai kijelentésekkel foglalkozik.
Ár: 1000 Ft
 

Lehet láb nélkül... – Ungár Aladár összegyűjtött levelei és körlevelei (1957-1970)

A/5, 144 oldal

Szerző: Ungár Aladár


Ár: 1000 Ft
 

Bevezetés a bibliai prófécia tanulmányozásába

A/5, 224 oldal

Szerző: Marc Tapernoux

Izráelre, nemzetekere és Krisztus Gyülekezetére vonatkozó próféciák visszatekintve és előretekintve, a megtörtént és még meg nem történt próféciák áttekintése csoportosítva, pl. az elragadtatás, Antikrisztus, az Ezer éves birodalom, a nagy fehér trón, új ég és új föld, stb.


Ár: 1200 Ft
 

A Tituszhoz írt levél magyarázata + A prófétai összkép

A5, 120 oldal

Szerző: Heinrich Langenberg

Pál Tituszhoz írt levelének magyarázata


+


A prófétai összkép
-  a szerző 17 ószövetségi prófétáról ír gondolatokat egyesével végig véve őket


Ár: 1000 Ft
 

Keresztyénként a világ erőterében - Az 1Móz38. korunknak szóló üzenete

A5, 120 oldal

Szerző: Ernst-August Bremicker

Minden keresztyén hallatlan feszültségben éli az életét. Egyfelõl ott van benne a heves vágy, hogy az Úr
Jézusnak szolgáljon. Másfelõl hat rá e világ sokféle csábítása. Hogyan akadályozhatjuk meg, hogy a
rossz oldalra kerüljünk? Úgy, hogy engedjük az életünket Isten Igéje által meghatározni és formálni.
Ezért jó és hasznos intenzíven foglalkozni az 1Mózes 38. fejezetével.
   A Szentírásnak ebben a figyelemreméltó fejezetében házassági problémákról, tönkrement kapcsolatokról, a szexualitással való visszaélésrõl van szó. Ezek olyan témák, amelyek ma is aktuálisak. A könyvbeli magyarázat ezekrõl részletesen szól, és néhány kitérõ erejéig külön is utánajár fontos kérdéseknek.
   Ez a könyv (nem csak) fiataloknak szól. Mindnyájunknak segítségére lehet, hogy életünket Isten
gondolatai szerint alakítsuk, és átlássunk az ördög ravaszságán. Ezzel dicsõíthetjük Istent, hogy így
áldásban legyen részünk.

Ár: 1000 Ft
 

Isten sokféle bölcsessége - Hogyan használja az Újszövetség az Ószövetséget

A5, 320 oldal

Szerző: Prof. David Gooding

Milyen módon függ össze az Ó- és az Újszövetség, milyen irányelvek alapján értelmezhetjük az Ószövetségi történeteket.

Első rész:
Az Újszövetség és Ószövetség közti általános összefüggés
Második rész:
Az Újszövetség értelmezési kategóriái
Harmadik rész:
Néhány arra vonatkozó irányelv, hogy miként értelmezzük az ószövetségi történeteket

Ár: 1200 Ft
 

Az Ószövetség áldozati rendszere

A/5, 48 oldal

Szerző: Dr. John Boyd

   A Biblia Isten csodálatos alkotása, kijelentése. Fõleg az Ószövetségben találunk részeket, amelyeket csak mélyebb tanulmányozással érthetünk meg.
   Az Ószövetség áldozati rendszere, amely Krisztus áldozatára mutat, a nem könnyen érthetõ kijelentések közé tartozik.
   Ez a könyv segíteni kíván a szorgalmas bibliatanulmányozóknak a nehezebbnek látszó kijelentések megértésében.


Ár: 400 Ft
 

Igen, Atyám, mert így láttad jónak - Amikor nem értelek, akkor is bízom benned (személyes beszámoló 32 e-mail üzenetben)

zsebkönyv, 176 oldal

Szerző: Andreas Fett

Nagyon személyes bizonyságtétel egy kihívásokkal teli idõszakról 2004. decemberében.
   "Örülünk, hogy zsúfolt hónapok után karácsonykor néhány nyugodt nap vár a családunkra. Azonban éjjel váratlan szerencsétlenség szakad ránk. A feleségem számára élethalál harc kezdõdik, amely tíz héten át tart. Ez alatt a nehéz idõ alatt, fájdalmak, kétségek és nyomorúságok között hitünk tisztuláson és próbán megy keresztül. Ugyan nem találunk választ az összes miértre, de megtapasztaljuk Istent, akik a szenvedések között velünk van.
   Talán utalás lehet ez a könyv arra, hogy nem a vak sorsnak vagyunk kiszolgáltatva, hanem a mennyei Atyának, aki „mindenen rajta tartja a szemét”. "


Ár: 1000 Ft
 

Napról Napra végig a Biblián - Isten nevei és címei

A5, 376 oldal

Szerző: Szerkesztette: John Bennett

   A Napról Napra végig a Biblián áhítatos sorozat új tagja, amely Isten neveit és címeit veszi végig.
Ár: 1500 Ft
 

…és hol volt Isten? - Válaszok nehéz kérdésekre

A/5, 104 oldal

Szerző: Erwin W. Lutzer

   A tornádók és cunamik, hatalmas természeti katasztrófák és azok áldozatai fekvetik újból és újból, hogy hol volt Isten olyankor, miért engedte meg, hogyan történhettek meg ezek a tömegszerencsétlenségek?
Ott volt egyáltalán Isten? Érdekelte az egész? Nem tudott közbeavatkozni, vagy nem akart talán?
   Az ismert szerző és bibliatanító szembenézett ezzel az összetett problémával, és olyan válaszokat talált, amelyek segítségünkre lehetnek. A katasztrófák okozta zavarodottság és tehetetlenség érzése, a veszteségek fájdalma mellett létezik vígasz és reménység mindazok számára, akik túlélték e szörnyűségeket.


Ár: 800 Ft
 

Dr.Kiss Ferenc orvosprofesszor - Kis ház a nagy viharban

A/5, 48 oldal

Szerző: Prof. Dr. Tapolyai Mihály

   Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor életéről olvashatók személyes beszámolók a szerzőtől. Az Élő kövek című kiadványunkat jól kiegészítő történeteket, dokumentumokat sorakoztat fel ez a kiadvány.


Ár: 600 Ft
 

Az angyalokról

zsebkönyv, 56 oldal

Szerző: Ger De Koning

   A Bibliában olvashatunk az angyalokról, Isten szolgáló teremtményeiről, a könyv ezeket a leírásokat gyűjti egybe és rendszerezi különféle szempontok és témák szerint.


Tartalom


- A kezdet
- A kiválasztott angyalok
- Az angyalok és az Úr Jézus
- Szolgáló szellemi lények
- Az angyalok és Isten gyülekezete
- A bukott angyalok
- Az angyalok jövője


Ár: 400 Ft
 

Az imádkozás kiváltsága

zsebkönyv, 112 oldal

Szerző: D. L. Moody

Ez a könyv rámutat az imádkozás fontosságára és mindazt igyekszik összegyűjteni a híres evangelista sok gyakorlati példát is elmondva, amelyet az imádságról jó tudnunk és gyakorolnunk, hogy meghallgathassa Isten az imádságainkat, hogy növekedhessünk és áldássá, jó gyümölcsöket termővé lehessen a magunk és mások életére nézve is.

Tartalom:


- Imádságok a Bibliában
- Imádat
- Bűnvallás
- Kárpótlás
- Hálaadás
- Megbocsátás
- Egység
- Hit
- Könyörgés
- Alázatosság
- Megválaszolt imádságok


Ár: 700 Ft
 

Nyomok az Ezüstös Nyírfák Völgyében

zsebkönyv, 192 oldal

Szerző: Heidi Ulrich

   A cowboykalapos fiú és az Öreg Jim című gyermekkönyv folytatása, amelyben ismét izgalmas kalandokba kerülnek. Josh, barátjával Mattievel és húgaikkal egy nyomkeresésbe fognak, hogy megoldjanak egy múltbeli rejtélyt, amely az Ezüstös Nyírfák Völgyében vette kezdetét... Egy gyönyörű történet hitről, barátságról és bizalomról.


Ár: 1000 Ft
 

A Jelenések könyvének jelképes nyelve

A5, 72 oldal

Szerző: Henry Rossier

A Jelenések könyvének jelképes nyelvének magyarázatos felsorolása részenként.
Ár: 800 Ft
 

A megkoronázott Krisztus

A5, 104 oldal

Szerző: F. W. Grant

A szerző írásában Jézus Krisztus címeit és dicsőségét kutatja, hogy a szívekben imádat ébredjen, és mindinkább felismerhessük, hogy ki is ő, hogy méltóképpen megkoronázzuk.
Ár: 800 Ft
 

Ószövetségi Kommentár (Kék)

B/5, 1080 oldal, kemény műbőr kötés

Szerző: William MacDonald

   A korábban megjelent két kötetes Újszövetségi kommentár ószövetségi kiegészítése, amely most jelenik meg magyar nyelven először. A nemrég időskorában elhunyt szerző munkásságának koronája, szolgálatának legszebb gyümölcse ez a kommentár. Egyszerű, világos és érthető stílusban fogalmazza meg a magyarázatokat, amelyeket a bibliaiskolai tapasztalai során megérlelődtek benne, és így nem csak lelkészeknek ajánljuk, hanem mindenkinek, aki szeretne elmélyülni, az Ige ismeretében.


Ár: 4500 Ft
 

Orano (Egy vak fiú élettörténete) + Fény tör be a sötétségbe (A vak és siket Helen Keller életéből)

zsebkönyv, 252 oldal

Szerző: Samuel Grandjean + Phyllis Garlick)

1. Mit érezhet Orano a vak fiú, aki szüntelen sötétségben él – ezt mondja el a szerző, aki személyes jó barátja. 2. A vak és siket Helen Kellert Isten eszközeként használja az útmutatásra másoknak.
Ár: 1000 Ft
 

Rabszolgakereskedők között

zsebkönyv, 72 oldal

Szerző: Andreas Schwantge

Kibi a tizenkét éves afrikai fiú falujából rabszolga-kereskedők kezébe kerül, ahol a szenvedések között megismeri Nsnawam, egy messziről jött falubelije titkát.
Ár: 700 Ft
 

„Íme, az ajtó előtt állok...” - Ungár Aladár az Evangéliumi Rádióban (TWR) elmondott magyar nyelvű válogatott szolgálatai

A5, 184 oldal

Szerző: Ungár Aladár

Ungár Aladár az Evangéliumi Rádióban (TWR) elmondott magyar nyelvű válogatott szolgálatai
Ár: 1000 Ft
 

Ahogy Isten megláttatta velem… - az Ige hirdetésének és tanulmányozásának különböző módjai – Ungár Aladár előadásai

A5, 184 oldal

Szerző: Ungár Aladár

Az Ige hirdetésének és tanulmányozásának különböző módjai – Ungár Aladár tanító előadásai alapján.
Ár: 1000 Ft
 

Ézsaiás könyvének magyarázata - Az Úr a megmentő

A5, 356 oldal

Szerző: Arend Remmers

Ézsaiás jövendöléseinek témája Isten földi népe, valamint az akkori nagyhatalmak, és a környező népek is. Fő üzenete azonban a Messiás, az Úr Jézus eljövetele, királysága.
Ár: 1200 Ft
 

Jeremiás könyvének magyarázata - A lélek legmélyebb titkainak prófétája

A5, 224 oldal

Szerző: Jakob Kroeker

Bibliamagyarázat az Ószövetségi Jeremiás könyvéről.


Átdolgozta és kiegészítette: Hans Brandenburg


Ár: 1200 Ft
 

Teremtés vagy evolúció - Kritikus bevezetés

A/5, 208 oldal

Szerző: Kai - Uwe Kolrep

A teremtés - és evolúcióelmélet korrekt tárgyalásában a szerző a két elmélet nemcsak természettudományos nézőpontból állítja szembe, hanem teológiai és filozófiai szempontokat is figyelembe vesz.
Főként a tudományos kutatás alapjairól, a vitákról és módszerekről, valamint ezek céljairól és következményeiről esik szó. Világossá válik, hogy az evolúcióteoretikusok között is sok vita van, és hogy a tudományban általában bizonyíthatatlan alapfeltevések képezik a kutatás alapjait, amelyek nagyban függenek a személyes meggyőződésektől...
A könyv egy átfogó bevezetést nyújt az élet keletkezésével kapcsolatos vitákba. Különösen ajánlott olvasmány azoknak, akik elutasítóan szemben állnak a teremtéstannal, és azoknak, akik ellentmondást vélnek felismerni a természettudomány és a hit között. 


Ár: 1000 Ft
 

"...akképpen küldelek titeket is", "...menjetek el széles e világra...!"

A/6 96+80 oldal

Szerző: Cor Bruins, Brumo Herm

"...akképpen küldelek titeket is"
A füzet a missziót mutatja be Krisztus példája, a bibliai elődök (Ábrahám, Mózes, Pál) és a hívő ember megbízatása, elhívása alapján.

"...menjetek el széles e világra...!"
A világ evangelizálásának újszövetségi stratégiája. Bruno Herm a Deutsche Missionsgemeinschaft vezetője.
Egy missziós konferencián elhangzott előadássorozat után.

Ár: 250 Ft
 

Fehérke

A-4, 56 oldal

Szerző: Farkas Jánosné

Fehérke, a kisbárány története, aki a nyájban szerzi meg az élethez szükséges ismereteket: milyen veszélyek leselkednek rá, hogyan jöhetnek ki jól egymással, hogyan gondoskodik róluk a Pásztor.
Illusztrációkkal.

Ár: 1000 Ft
 

Akik áldanak téged, azok áldottak - Bibliatanulmányok Bálám áldásmondásairól 4Mózes 22-24

zsebkönyv, 56 oldal

Szerző: George Bell & Hugo Bouter

Bibliatanulmányok Bálám áldásmondásairól 4Mózes22-24


Ár: 400 Ft
 

Jöjj el hamar, Úr Jézus!

zsebkönyv, 88 oldal

Szerző: G.R.Brinke

A könyv Jézus Krisztus második eljövetelével és azt követő időszakkal illetve prófétai eseményekkel foglakozik.

TARTALOM:
Jézus Krisztus újra eljön!
Krisztus eljövetelének jelei
Jézus Krisztus Gyülekezetének elragadtatása
Krisztus újra eljövetelének hatása a hátramaradottakra
Az elkövetkező nagy nyomorúság
A fehér ló lovasa
Krisztus megjelnése hatalommal és dicsőséggel
Az Ezeréves Birodalom
Az utolsó ítélet
Az új Ég

Ár: 600 Ft
 

Ábrahám és Lót - Amit vet az ember, azt fogja aratni is

zsebkönyv, 96 oldal

Szerző: Andreas Steinmeister

A mai modern vagy posztmodern társadalomban Sodoma bűnei egyre inkább a hétköznapokhoz tartoznak. Hogyan viselkedjünk akkor mi keresztyének?
Ár: 600 Ft
 

Kisinyovtól Haifáig - Ida Draitschmann, egy zsidó keresztyén diakonissza testvér életébõl

zsebkönyv, 56 oldal

Szerző: Ida Draitschmann

Egy zsidó származású keresztyén nõvér, Ida Draitschmann tanúságtétele elevenen él tovább sok zsidó és keresztyén szívében, valamint a „Jeruzsálem” diakonissza anyaházak testvérközösségeiben, Hamburgban és Bernben. Élete utolsó éveiben a Bern melletti Muriban M. Schlegel kisasszony segítségével írásba foglalta élete élményeit.
Ida Draitschmann azért írta le a vele megtörtént eseményeket, hogy ezáltal az Úr másokat is elhívhasson a szolgálatra éppen úgy, mint ahogyan vele is tette. 


Ár: 500 Ft
 

Elméteket felkészítve, legyetek józanok...

A5, 128 oldal

Szerző: A. W. Tozer

A szerző más könyveihez hasonlóan mély gondolatokban mutat rá Isten igazi, kompromisszum mentes követésére.
- Vigyázat: tévtanítás
- A Biblia nem halott!
- Megtarthatjátok a díszruhákat!
- Ne szégyelld Isten kegyelmét!
- A szentség nem választás kérdése!
- Isten az örökösének nevezett!
- Isten örökségének tulajdonságai
- Megmutatkozott az alázatosságod?
- Férj és feleség szövetségben
- Bízd Istenre az érzelmeidet!
- A keresztyénnek joga van a széles mosolyhoz!
- Hol lesznek a "szakértők", amikor az Úr Jézus eljön?
A.W.Tozer bemutatása


Ár: 1000 Ft
 

Bemerítkezés és engedelmesség

A5, 80 oldal

Szerző: Joe S. Philip

- A bemerítkezés különböző fajtái
- Mit jelent a hitből való bemerítkezés?
- A bemerítkezésre való felhatlamazás
- Bibliai bizonyíték a hitből való bemerítkezésre
- Miért kell engedelmeskednem a hitből való bemerítkezésnek?
- Mit jelent a gyermekkeresztség?


Ár: 500 Ft
 

A keresztyénség több, mint egy vallás - Mit jelent a gyakorlatban keresztyénnek lenni?

A5, 72 oldal

Szerző: Dr. Spiros Zodhiates

25 rövid írás, melyek a keresztyénség gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak közérthető formában.
Ár: 800 Ft
 

Olaf, hová futsz?

A5, 80 oldal

Szerző: Berta Scmidt-Eller

Olaf - a nyolc éves fiúcska - megszokott élete váratlan fordulatot vesz: édesanyja gyengélkedése miatt kénytelen egy rövid időt gyermekotthonban tölteni, ahonnan hamarosan megszökik. Ám ez a rá váró megpróbáltatásoknak még csak a kezdete. Vajon sikerül-e megbírkóznia a nehézségekkel, amikbe belekeveredik? Olaf izgalmas történetét követhetjük végig a könyvben, közben elgondolkodhatunk azon, hogy el lehet-e futni Isten elől, aki mindenhol ott van, és aki mindig kész, hogy a segítségünkre legyen.


Ár: 700 Ft
 

Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét! - az Efézus 6,10-20 magyarázata

A5, 152 oldal

Szerző: Joachim Langhammer

   Az Efézus 6,10-20. magyarázata az Isten fegyvereiről, az üdvösség sisakjáról, az igazságosság mellvasáról, a hit pajzsáról, a Szellem kardjáról, a békesség evangéliumáról, amelyeket azért kap a hívő ember Istentől, hogy felkészültek legyünk és imádkozva megállhassunk a gonoszsággal és az ördög minden ravaszságával szemben.


Ár: 1000 Ft
 

Hogyan találom meg az élet értelmét? - felújított kiadás

zsebkönyv, 144 oldal

Szerző: Erich Hitzbleck, Dr.-Ing.

   A szerző ebben a könyvében a megváltás szükségszerűségét fejezi ki, tisztán a logikai gondolkodás útján, az alátámasztó bibliai idézeteket is társítva mondandójához, amelyekkel segítséget nyújt az olvasónak egy (az) értelmes élet megtalálásában az Isten által adott megváltás útjához is ragaszkodva. Fejtegetése semleges és felekezetfüggetlen, célja evangelizálni, közel hozni a ma emberéhez Istent, Krisztust, a megváltást, ami a megoldás mindenki életére.


Ár: 800 Ft
 

Fordulat a szakadéknál

A5, 200 oldal

Szerző: Pauline Hamilton

   Pauline Hamilton, az amerikai misszionáriusnő életrajza, aki 32 évet töltött el missziós szolgálatban kínai emberek között. Ez a könyv a megtérésétől (fordulat a szakadéknál) kezdve végig kíséri életútján, amikor életveszélybe került, amikor rákbeteg¬ségben szenvedett, vagy amikor kirabolták. Imádkozó lelkülete, töretlen Istenbe vetett bizalma minden olvasónak példaként szolgálhat.


Ár: 1200 Ft
 

Sámuel próféta, az imádkozó ember

A5, 136 oldal

Szerző: F.B.Meyer

   Sámuel volt a Bibliában az egyik nagy imádkozó, akinek az élete és szolgálata Isten ószövetségi népénél a legnagyobb változásokhoz kapcsolódik, mert Isten uralmát a királyi uralom váltja fel.
   Egy anya szívből jövő imádságára Isten a gonosz időkben a gyermek Sámuelt adja ajándékba válaszul. A következetes, imádságtól vezérelt nevelés hatására olyan ember lesz belőle, aki prófétai hivatásában Isten igaz eszközének bizonyul. Ha beszédeit, szolgálatait vizsgáljuk, még ma is sok hasznos tanítást és buzdítást kapunk, amelyek az Úr Jézusnak odaszánt, megszentelt élethez vezethetnek.


Ár: 1000 Ft
 

Amit a Bibliáról mindenkinek tudni kell - (legalapvetőbb ismeretek) - új, 2009-es kiadás

B5, 16 oldal - új kiadás

- új, 2009-es kiadás
   Legalapvetőbb ismeretek a Biblia keletkezéséről, Ó- és Újszövetségi könyvek, térkép a Biblia országairól, időrendi ábrák, stb.


Ár: 400 Ft
 

A zarándok útja - a jelenvaló világból az eljövendőbe + Bővölködő kegyelem

A-5, 344 oldal

Szerző: John Bunyan


   John Bunyan halhatatlan műve, amelyet egy börtöncella mélyén írt, és az angol irodalom leghíresebb allegóriája lett, amelyben a keresztyénenk útját egy mennybe vezető veszélyekkel és csapdákkal teli zarándok úthoz hasonlítja, amelyen hűséggel járva mégis győzelmesen célba visz, Urunkhoz és Királyunkhoz a dicsőséges mennyei honba.Ár: 1200 Ft
 

Hencsey Lajos - A nazarénusok

A5, 200 oldal

Szerző: Eötvös Károly

   Hencsey Lajos (1820-1844) rövid földi élettörténetéről, az első újkori magyar evangéliumi mozgalom és a Krisztusban Hívő Nazarénus gyülekezetek kialakulásának valóságos történetéről szól ez a könyv. A könyv anyagát Eötvös Károly (1842-1916) bátor hangú újságíró gyűjtötte össze és először a Pesti Napló hasábjain jelentette meg, majd könyvben és most 100 év után jelenik meg ismét 6. kiadásként.
   Hencsey Lajos élete csodálatos bizonysága annak, amikor a Biblia - Isten szava - elemi erővé válik valaki életében.


Ár: 1200 Ft
 

Harold St. John – aki Isten ügyeiben utazott

A5, 160 oldal

Szerző: Patricia St. John

   A Nyomok a hóban és még 12 magyarul megjelent könyv szerzője ír édesapjáról szeretettel. Édesapja teljes szívével ragaszkodott a Bibliához, Isten örök beszédéhez, amelyet állandóan tanulmányozott, mint aki abban „nagy nyereséget talált”. Negyven éven át utazott a fél világon, hirdetve és tanítva az Igét. Ez a könyv, több, mint életrajz, ez példa és felhívás a teljes odaszánásra, az Úr Jézus követésére.


Ár: 1000 Ft
 

Aki a cethal gyomrába került - Keresztyén mártírok története

A5, 112 oldal

Szerző: James W. Lowry

Keresztyén mártírok története, akiknek hite erősebb volt, mint a halál. Egy XVI. században élt fogoly egy vár börtönében tartózkodásáról ír, mint aki a cethal gyomrába került.


Ár: 700 Ft
 

ELFOGYOTT A második feleség

zsebkönyv, 136 oldal

Szerző: Roy Krisztina

   Ebben a történetben egy fiatal nőről olvashatunk, aki egy megözvegyült és megkeseredett parasztgazda második feleségeként örömet és új életet visz az elhanyagolt családba, és láthatjuk azt is, hogy sikerül neki gondoskodással és szorgalommal újra egyenesbe hozni az eladósodott gazdaságot, és ahogy az új élet üzenetének elfogadásával áldássá lesz az egész családja és környezete számára is.


Ár: 800 Ft
 

A magvető + Megtérés és hit + Isten országa

zsebkönyv, 32 oldal

Szerző: Dr. Schimert Gusztáv főorvos

3 igehirdetés szövege
Ár: 300 Ft
 

Jézus Krisztus dicsősége

zsebkönyv, 72 oldal

Szerző: Werner Mücher

   Jézus Krisztus dicsősége a János evangéliuma 1. fejezetben, a Kolosséiakhoz írt levél 1. fejezetében és a Zsidókhoz írt levél 1. fejezetében.


Ár: 600 Ft
 

Hannelore, mi lesz belőled? - (egy gyermek lelki vívódásai)

A/5, 120 oldal

Szerző: Schmidt-Eller, B.

E könyv egy bátor kislány vidám és elgondolkoztató története, aki kíváncsiságból elmegy a vasárnapi iskolába. Ott annyi újat hall, hogy alig tudja mindezt fejének a „megfelelő fiókjába” elhelyezni.
Otthon, a családban, az iskolában és a társaival való játék közben a Jézus Krisztusban való zsenge hite sok próbán megy át. A Megváltó segítségét átélve hite megerősödik, megváltozott magatartása mások életét is jó irányba befolyásolja.

Ár: 800 Ft
 

A zárba illő kulcs - 1. kötet

A-5, 100 oldal

Rövid gyermektörténetek evangéliumi tanulságokkal.
Ár: 1000 Ft
 

Zátonyra futottak temetője – Figyelmeztető képek a Bibliából

zsebkönyv, 72 oldal

Szerző: Daniel Schäfer

   Még a zátonyra futottak is kegyelemre találhatnak, ha Istenhez fordulnak, ez az üzenete ennek a kiadványnak, ugyanakkor a könyvben levő történetek, bibliai életképek komoly figyelmeztetések az olvasónak, hogy ha a bűn hálójába kerülnek, akkor végül menthetetlenül zátonyra futhat az életük. Ez a fontos kérdéskör elvezethet minket az imakéréshez: „Őrizz meg engem, Istenem, mert benned bízom!”


Ár: 700 Ft
 

A keresztyén hit tanulmányozása 5.

A5, 128 oldal

Szerző: O. J. Gibson

Az 5 kötetből álló sorozat, befejező, 5. része, amely a többi kötethez hasonlóan a keresztyén élet elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismerésében segít. Az egyes fejezetek végén kérdések segítenek a fejezet jobb megértésében, átgondolásában. Egyéni és csoportos foglalkozásokra, tanfolyamokhoz is ajánlható segítségképen a résztvevők hitben való növekedéséhez és meggyökerezéshez.
Ár: 800 Ft
 

Másként, mint gondolnánk - Gondolatindító rövid történetek

zsebkönyv, 120 oldal

Szerző: Friedhelm König

A "Rólad van szó - most" című könyv folytatásának is tekinthető rövid, gondolatébresztő történeteket tartalmazó könyv.
Ár: 800 Ft
 

Ezsdrás, Nehémiás és Eszter könyvének magyarázata

A5, 132 oldal

Szerző: H.Rossier

  Ezsdrás könyvének magyarázata. A templom alapjainak lerakása, Júda helyreállása.
  Nehémiás könyvének magyarázata. A fogságból való hazatérés, Jeruzsálem újjáépítése.
  Eszter könyvének magyarázata. A fogságban levő zsidók üldöztetése és megmenekülése.


Ár: 800 Ft
 

1-2. Krónikák könyvének magyarázata

A5, 202 oldal

Szerző: H.Rossier

  A Krónikák 1-2. könyvének magyarázata, amely bemutatja az Izráelben a királyságot, az egyes királyokat a felelősségük, cselekedeteik és Isten előtti helyzetük szerint.


Ár: 1000 Ft
 

1-2. Sámuel könyvének magyarázata

A5,208 oldal

Szerző: H.Rossier

  Sámuel 1-2. könyvének magyarázata. Ebben a könyvben követhetjük nyomon az Izráelben történteket, amikor a bírák korát felváltja a királyok időszaka Sámuel próféta életét és szolgálatát is figyelemmel kísérve.


Ár: 1000 Ft
 

Napról napra együtt bibliai személyekkel

zsebkönyv, 384 oldal

Szerző: Ivan Steeds

   Ebben az áhítatos könyvben napról napra olvasva sorra vehetjük az Ó- és Újszövetségből is a Bibliában található személyekkel történteket, jó és rossz tulajdonságaikat és döntéseiket, a magunk életére való tanulságul. Korábban meg¬jelent az ehhez hasonló Napról napra végig az Ószövetségen és a Napról napra végig az Újszövetségen magyarázatos áhítatos könyv is, ami együtt egy sorozatot képez.


Ár: 1500 Ft
 

Szív a célegyeneshez + A tigris halott

A5, 136 oldal

Szerző: John Saunders

   A Szív a célegyeneshez regényben és tanulmányban, helyenként humoros megfigyelésekkel a szerző arra bátorítja Isten népét, hogy kitartással fussa meg az előtte levő pályát.
   A tigris halott kitalált történeten és az azt követő tanulmányon keresztül ismét bátorít a szerző, hogy Isten népe ragadja meg azt, amiért őt is megragadta a Krisztus Jézus.


Ár: 800 Ft
 

Az Énekek Éneke könyvének magyarázata

A5, 96 oldal

Szerző: Werner Mücher

   Salamon király több, mint ezer éneke közül a legkiválóbbat, egy szerelmi költeményt Énekek Énekeként ismerünk, amely a Szentírásban is helyett kapott. Ez a könyv bemutatja számunkra a vőlegény és menyasszony csodálatos kapcsolatát, amelyben jelképesen Isten szeretetét is felismerhetjük az Ő népével kapcsolatban, és ebben az értelemben mély prófétai jelentősége van tekintettel Jézus Krisztusra és Izráel népére.


Ár: 1000 Ft
 

Bevezetés a Jelenések könyvébe -

A5,112.oldal

Szerző: Werner Mücher

  Ez a könyv bevezetés a Biblia utolsó könyvéhez, a Jelenések Könyvéhez, és ezért szándékosan rövid. A függelékben közölt fogalmi szójegyzék a könyvet egy kis lexikonná teszi.
  A könyv célja, hogy a Jelenések Könyvének tanulmányozására bátorítsa azokat, akik eddig keveset, vagy egyáltalán nem foglalkoztak ezzel a könyvvel, és az abban foglalt próféciáknak egy lehetőleg egyszerű megközelítését keresik.
  Azonban a könyv tulajdonképpeni célja mégis az, hogy az olvasó megtanulja Jézus Krisztust, mint a Bárányt és a Királyok Királyát csodálni, és elkezdjen várni arra, Aki megígérte: "Eljövök hamar".


Ár: 1200 Ft
 

Szótanulmányok a Filippi levélhez + Szótanulmányok Péter első leveléhez

A5, 152.oldal

Szerző: Kenneth S. Wuest

  E könyv olyan biblia-tanulmányozók számára kínál a Filippi levél tanulmányozásához a benne található 297 görög szóról tanulmányt, akik egyáltalán nem tudnak görögül.


Ár: 1200 Ft
 

Egészséges vagy még?

zsebkönyv, 72 oldal

Szerző: Anise M. Behnam

   Ebben a könyvben az orvos szerző  párhuzamot állít fel az egészségünk megőrzése és táplálása, és a lelkünk egészségének megőrzése és táplálása között, amely  épp oly fontos, hisz szükségünk van testi-lelki értelemben is az élethez a táplálkozásra, a védettségre. Ehhez hasonlóan amit megtehetünk a testi egészségünk megőrzéséért, a betegségek elkerüléséért, legalább annyira szükséges megtennünk lelki értelemben is, amelyet Istentől kaptunk ajándékba.

  


Ár: 600 Ft
 

A Roy testvérek élete és munkálkodása

B5, 32 oldal, képekkel, 2 képeslappal

Szerző: Ing.Jaks Milan + Ing.Spisiak Samuel

  Roy Krisztina (1860-1936) és Roy Mária (1858-1924) életéről és munkálkodásukról szól ez a kiadványunk.
Roy Krisztinát elsősorban a népszerű gyermekkönyveiről és elbeszéléseiről ismerik, amelyek közül közel 10 magyar nyelven is megjelent már kiadónknál.


Ár: 400 Ft
 

A tudomány valóban eltemette Istent?

A5, 200 oldal

Szerző: John C. Lennox

   Ebben az elgondolkodtató és gondolatébresztő könyvben John Lennox, az Oxfordi Egyetem matematika professzora felteszi a kérdést, hogy valóban igaz, hogy a tudományban minden az ateizmus felé mutat? Vagy lehetséges, hogy a teizmus jobban összefér a tudománnyal, mint az ateizmus? Vajon a tudomány eltemette-e Istent vagy nem?


Ár: 1000 Ft
 

Két igazi izráelita életútja

A5, 64 oldal

I. rész:
Lichtenstein Izsák (1824-1909) kerületi rabbi története (Tápiószele-Tiszaeszlár-Budapest)


II. rész:
Ungár Aladár (1905-1970) - egy Krisztusban hívő zsidó rövid életrajza


Ár: 500 Ft
 

Evolúció - Tény vagy elképzelés?

zsebkönyv, 48 oldal

Szerző: John Blanchard

A könyvben a szerző rámutat arra, hogy Darwin evolúciós elmélete, amelyet sokan tényként kezelnek és tanítanak bizonyítékok híján mennyire nem fogadható el, sőt a tudományos vizsgálódások azt erősítik meg, hogy az elmélet maga is hibás és előtérbe állítja a teremtést, mint jó magyarázatot a föld és fajok keletkezésére.


Ár: 600 Ft
 

Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 43-45 évfolyamok

B5, 3 évfolyam számai egybekötve

Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 2005-2007 évi (43-45) évfolyamok bekötve


- versek
- igemagyarázatok, tanítások
- bizonyságtételek
- evangélizáció
- ének
- bibliai „ki mit tud?”
- könyvajánló
A 45 évfolyam pdf-ben olvasható:
www.vetesesaratas.hu 


Ár: 1200 Ft
 

A Szent Szellembe merülés

A5, 32 oldal

Szerző: Bayerle Kornél

A Szellemmel való betöltekezés és a Szent Szellembe merülés Ó- és Újszövetség tanításait veszi végig a szerző az újjászületéssel összefüggésben is.


A függelékben olvasható még Alexander Seibel írása: Mi volt a Szent Szellem káromlása?


Ár: 400 Ft
 

A Mindenható oltalmában

zsebkönyv, 88 oldal

Szerző: Heidi Schilling

Egy vándorcirkusz életébe nyerhetünk bepillantást, ahol Rozi és édesapja Roberto, a bohóc a Mindenható oltalmában élik nem hétköznapi életüket.
Ár: 700 Ft
 

A cowboykalapos fiú

zsebkönyv, 152 oldal

Szerző: Heidi Ulrich

A fordulatokban gazdag, izgalmas regényben Josh, az árva fiú az árvaházból kénytelen megszökni, mert egy rossz ember akarja örökbe fogadni, hogy munkára fogja. Így indul el az ismeretlenbe megkeresni a rokonait, hogy új családra találjon. Kalandos vándorlása közben felismeri az édesanyjától rámaradt Bibliából, hogy Isten családjába is tartozhat, ha hit által gyermekévé lesz.
Ár: 1000 Ft
 

Gyülekezeti fegyelmezés

Fr5 (zsebkönyv), 88 oldal

Szerző: Werner Mücher

Ez a könyv nem gyülekezeti büntetések felsorolása! Csupán azt mutatja be, hogy a gyülekezeti fegyelmezés nagyon biblikus és pozitív vonatkozású.
Ezt a fegyelmezést még időben el kell kezdeni, mert vele vissza akarjuk terelni a másik embert arra az útra, ahol Isten dicsőségére él, és ahol megtapasztalhatja az Úr áldását.

Ár: 600 Ft
 

Mindent Gizelláért + A neve egyszerűen Péter

A5, 176 oldal

Szerző: Berta Schmidt-Eller

  Megrendítő történet egy olyan kislányról, aki magán hordozza otthonának lelki légkörét azután is, hogy a II.világháború eseményei kiszakítják őt megszokott környezetéből...gyermeki hite mindenkiből inkább csak gúnyolódást vált ki. De később minden kis segítségben megtalálja Isten hatalmas cselekvő kezét.
  A könyv második fele egy 13 éves kisfiúról szól, akinek anyját és kishúgát szeme láttára ölték meg a háborúban. Egy négy fős gyermekcsapat áll össze. Az együtt átélt kalandjaik, civódásaik - de egyre erősödő szeretük is izgalmas történetsorozattá áll össze, amelyet fiataloknak és idősebbek számára is ajánlatos olvasmány, amely bemutatja egy serdülő fiú Istennel való hadakozását és hozzátalálását is!


Ár: 1000 Ft
 

A Jelenések Könyvének magyarázata - Feltört pecsétek

A5, 160 oldal

Szerző: Benedikt Peters

A jövő irányvonalai a Jelenések Könyvében - bibliamagyarázat.
Ár: 1200 Ft
 

Jézus Krisztus drága vére

Frk/40 (zsebkönyv), 56 oldal

Szerző: Arend Remmers

A Bibliában kijelentett vér szerepéről magyarázat, amelyben kiemelkedő helyet kap Jézus Krisztus vére, amely váltságot szerez mindazokért, akik Ő benne hisznek. A vér meg nem evéséről, a szövetség vérérő l és az úrvacsorában szereplő vér jelképről is olvashatunk a könyvben.


Ár: 600 Ft
 

Nyelveken beszélés vagy nyelveken szólás?

Fr5 (zsebkönyv), 88 oldal

Szerző: Roger Liebi

A Bibliában szereplő nyelveken beszélés témában olvashatunk magyarázatot.
Ár: 800 Ft
 

Hogyan lettem hívő keresztyén?

(zsebkönyv, 120 oldal)

Szerző: Hallesby, O.

Újra kapható a már sok által olvasott és megismert könyv, amely szerzője a norvég evangélikus egyház kiemelkedő alakja.
Tapintattal és határozott közvetlenséggel, de szeretettel szólítja meg a modern embert, különösen a minden társadalmi rétegben megtalálható kételkedőket... Gyakorlati hasznos tanácsokat ad az igazi keresztyén életre.


Ár: 800 Ft
 

Ajtónyitás: vajon kinek? - bővített kiadás

A-5, 96 oldal

Szerző: Erdélyi Judit dr.

Mi a baj az ún. természetgyógyászattal? Mit tanít a Biblia a láthatatlan világgal való kapcsolatról? Miért ne használjam a homeopátiát?
Ár: 1000 Ft
 

Hol ér véget Isten kegyelme? (Lehetséges-e az üdvbizonyosság?)

A5, 136 oldal

Szerző: Benedikt Peters

A Biblia kegyelemmel, üdvösséggel, és üdv bizonyossággal kapcsolatos kijelentéseit veszi sorra a könyv, hogy az olvasó jobban megérthesse Istennek ezzel kapcsolatosa fontos üzenetét, esetleg el is oszlassa a bizonytalankodók kételyeit.
Ár: 1000 Ft
 

Ráhel

A5, 192 oldal

Szerző: Agnes Scott Kent

Egy New Yorkban él? zsidó n?r?l, Ráhelr?l és családjáról szóló regény. Amikor Ráhel megismerkedik egy misszionáriusn?vel, aki a zsidók között végzi a szolgálatát, és bizonyosságot tesz Ráhelnek Jézusról, mint a zsidók Messiásáról, akkor Ráhel megtér. Ezután sok viszontagságon kell keresztül mennie hitéért, de mindezek között már az Úrra támaszkodhat, akit?l békességet nyert.
Ár: 1000 Ft
 

Isten terve gyermekeink nevelésére - A keresztyén szülő szerepe a Biblia fényében

A5, 164 oldal

Szerző: John MacArthur

A szerző, aki tapasztalt tanító, apa és nagyapa, világosan bemutatja a bibliai alapelveket a szülői szereppel kapcsolatban. Ír a kommunikáció alapelvéről, a bölcs és eredményes fegyelmezésről és a gyermeki szokásokról a keresztyén szülők számára.
Ár: 1000 Ft
 

A görög Újszövetség néhány elrejtett kincse

zsebkönyv, 80 oldal

Szerző: G. C. Willis

A görög Újszövetségből vett szótanulmány, amelyek során a szerző kísérletet tesz a görög szavak jelentését elemezve néhány mérhetetlen kincs felfedezésére, amely egyébként ismeretlen lenne a számunkra. A könyv 18 fejezetet tartalmaz.


Ár: 800 Ft
 

1-2. Királyok könyvének magyarázata

A5, 304 oldal

Szerző: H. Rossier

Az Ószövetségben található 1. és 2. Királyok könyvének magyarázata.
Ár: 1000 Ft
 

Hogyan nyerek meg gyermekeket az Úr Jézusnak?

zsebkönyv, 24 oldal

Szerző: C. H. Spurgeon

Charles H. Spurgeon prédikációja gyermekmunkások számára a 2 Királyok 4, 17-37, azaz
Elizeus és a súnemi asszony fiának a feltámasztása alapján.


Ár: 300 Ft
 

A keresztyén hit tanulmányozása 4.

A5, 160 oldal

Szerző: O. J. Gibson

Olyan öt kötetből álló sorozat negyedik kötetét tanulmányozhatja az olvasó, amely nagy segítséget nyújt a keresztyén élet elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismerésében. A szerző nagy gondot fordított arra, hogy egyszerűen és érthetően fejezze ki azokat a bibliai fogalmakat, amelyek nélkülözhetetlenek a keresztyének számára.
A könyv nem csak elméleti ismeretek megszerzését, hanem rendszeres tanulmányozással a mindennapok gyakorlatát is segíti. Nagy előnye a munkafüzet jellege, mert a leckékhez kapcsolódó kérdések megválaszolása tényleges tanulmányozásra ösztönöz. Egyéni tanulmányozáson túl, ajánljuk kiscsoportos foglalkozásra is, ahol a foglalkozásvezető - felkészülve a leckékből - tanfolyamszerűen segítheti a résztvevőket hitük meggyökerezésében és növekedésükben.
A sorozat első három tagja is kapható, és a befejező, ötödik kötete is kiadás alatt van. Biblia iskolák számára kiváló könyvsorozat.


Ár: 800 Ft
 

Harc a kezdetért

A5, 192 oldal

Szerző: John MacArthur

A Mózes I. könyvének 1-3. részén végig haladva a szerző hozzáértő módon végig veszi és magyarázza az itt olvasható teremtéstörténetet és a bűnbeesésről szóló részt, eközben rámutat az evolúció elmélet és a teremtés összeférhetetlenségére, ezzel az evolúciót cáfolva.
Ár: 1200 Ft
 

Aki bűnösnek találtatik a földön - egy megrázó élettörténet

zsebkönyv, 160 oldal

Szerző: Heinz Böhm

Roland Seeger megrázó élettörténete, aki fájdalmas tapasztalatai miatt a teljes érzéketlenséget igyekszik gyakorolni az emberek felé. Nitzsche szellemi tanítványa lesz, de ez élete kudarcához vezet…
Ár: 700 Ft
 

Jegyzetek az Úr Jézus példázataihoz

A5, 146 oldal

Szerző: R. C. Trench

Az Úr Jézus 30 példázatát magyarázza éleslátással, gyakorlati alkalmazással.
Ár: 1000 Ft
 

A hitélet gyermekbetegségei + Az igazság szellem és a megtévesztés szelleme

zsebkönyv, 112 oldal

Szerző: Hans Brandenburg + A. Seibel

Ahogy a gyermekeknél is vannak jellegzetes betegségek az újjászületett ember is hasonló helyzetben van. A hitélet gyermekbetegségeiként a szerző a törvényeskedésről és a rajongásról beszél.
Ár: 800 Ft
 

William Carey - A modern misszió atyja

A5, 240 oldal

Szerző: S. Pearce Carey

A cipészb?l lett misszionárius életrajza, aki Indiában szolgált. Munkálkodásának nyomán sokan megtértek, gyülekezetek jöttek létre és rengeteg Biblia-részlet evangéliumi irodalom állt el? az indiai nyelvjárásokra fordítva.
Ár: 1000 Ft
 

Isten kijelenti magát

A5, 96 oldal

Szerző: Joachim Langhammer

Isten kijelenti magát többféleképpen, és ennek a rövid tanulmánynak a célja, hogy kiemelje azt a döntő igazságot, mely szerint Isten a Szent Szellem által is kijelentette magát az egész emberiségnek. Mivel az ismeretek hiánya igen nagy, és a hamis tanítások a Szent Szellemmel és munkájával kapcsolatban egyre szélesebb körben terjednek, szükségesnek láttuk, hogy feltárjunk néhány alapvető igazságot, amelyet Isten kijelentett önmagáról a Szent Szellem által.


Ár: 700 Ft
 

Az ezoterikus tan, mint segítség az életben? + Cikk Harry Potterről

zsebkönyv, 64 oldal

Szerző: Lothar Gassmann + Prof. Dr. D. Franzke

Az ezoterikus tan, mint segítség az életben?
Mi az igazság az asztrológiával, spiritizmussal, mágiával és varázslással kapcsolatban?
+
Cikk Harry Potterről


Az ezoterikus tan a titkos dolgokról való tanítás. Sok ember azt reméli, hogy a mágia, a varázslás, a horoszkópok és sokféle spiritiszta gyakorlat az életben segítséget, valamint egészséget, tudást és hatalmat fog adni nekik.
Ez a könyv leleplezi azt, ami valójában ezek mögött a dolgok mögött rejtőzik. Sürgősen szükséges ez a felvilágosítás, amely egyben az utat is megmutatja minden megkötözöttnek, hogy miként szabadulhat meg!
A kötet végén, Prof. Dr. Reinhard Franzke cikke található Harry Potterről.


Ár: 700 Ft
 

Ezer éves béke - aktuális bibliai prófécia

A/5, kb. 120 oldal

Szerző: Werner Mücher

A Bibliában leírt ezer évig tartó békéről olvashatunk a könyvben, amelyet Ezeréves Birodalomnak nevezünk. Egy sor igehelyet felvonultató tanulmány kerülhet a kezünkbe, amely megvilágítja az Ezeréves Birodalmat megelőző eseményeket és leírja magát a birodalmat is, de mindenek előtt kiemelendő ennek a birodalomnak a Királya, az Úr Jézus Krisztus, akiről többet megtudhatunk a könyv olvasása során.
Ár: 800 Ft
 

Isten szent titkai az Újszövetségben

A5, 96 oldal

Szerző: T. Ernest Wilson

Az Újszövetség 14 titokról ír, amelyek felfedésre kerülnek, a szerző ezeket veszi végig.
Ár: 700 Ft
 

Mindez miért van? - Gondolatok és személyes tapasztalatok a szenvedésben

Fr5, 48 oldal

Szerző: Hartmut Jaeger

Gondolatok és személyes tapasztalatok a szenvedésben, a könyvben több személyes megtapasztalás is olvasható, keresztyén emberek beszélik el, hogyan élték át az őket ért szenvedéseket.
Ár: 500 Ft
 

Levelek fiatal hívőkhöz

Fr5, 160 oldal

Szerző: H. L. Heijkoop

Közel 20 hitéletbeli alapkérdéssel foglalkozik, mint a kiválasztás, megtérés, újjászületés, megszentelődés, úrvacsora, bemerítkezés, imádkozás, szolgálat - nem csak fiataloknak.
Ár: 600 Ft
 

Világvallások - Judaizmus, keresztyénség, hinduizmus, iszlám

zsebkönyv, 152 oldal

Szerző: Benedikt Peters

   A kultúrák és vallások összeütköznek. Ezért kell tájékozottnak lennünk. Miben hisznek a zsidók? Mi a hinduizmus mondanivalója? Miért kell tudnunk, hogy az iszlám a keresztyénség után született? Milyen hatása volt a Bibliának Európa kultúrájára és történelmére? Ezekre és más kérdésekre válaszol a szerz? élesen és tömören, de mindig megalapozottan.
   A kiadványban a négy világvallás (judaizmus, keresztyénség, hinduizmus, iszlám) van keresztyén szemszögből a Biblia mércéjén megvizsgálva, az eltéréseket igehelyek segítségével bemutatva. A könyv alapját egy előadássorozat képezi, a fejezetek végén az ott elhangzott hallgatóság által felvetett kérdések és az arra adott válaszok is olvashatóak.
    A könyv megmutatja az Istenhez vezet? egyetlen helyes utat és segít eligazodni a világvallások között.


Ár: 800 Ft
 

Újszövetségi fogalmak szótára

A/5, 296 oldal

200 újszövetségi fogalom magyarázata található ebben a kiadványban, mint pl.: üdvösség, bűnbánat, bűnbocsánat, mennyek országa, úrvacsora, újjászületés, Gyülekezet, közösség, maranatha, angyalok stb., amelyek segítenek jobban megérteni ezeket a fontos fogalmakat minden hívő számára.


Ár: 1300 Ft
 

Elküldelek ezért titeket + Isten munkásai

A/5, 200 oldal

Szerző: Oswald Chambers

Az ELKÜLDELEK EZÉRT TITEKET a keresztyéneknek a missziói szolgálatra való elhívását vizsgálja. Ezek a rövid fejezetek elmondják a teljességgel alárendelt élet titkát, és azt, hogy Krisztus szeretete miként tudja átalakítani a világot körülöttünk. A könyv felfedezi Isten minden emberhez szóló hívásának természetét, és azt, hogyan hallhatjuk meg az ?Ő hívását a saját életünkben. ISTEN MUNKÁSAI azok, akiket Jézus Krisztus által elhívott,  ők az emberi lélekkel, annak betegségeivel, nehézségeivel nem foglalkozhatnak sablonosan. Amint leegyszerűsítjük és sablonossá tesszük a lelkekkel való foglalkozást, Isten egyedül hagy minket. Tehát nem bocsátkozhatunk emlékezetünkre, hanem egyedül Arra, aki szolgálatba állított, és elénk hozza azokat az Igéket, amelyeket tovább kell adnunk. A szerző elsősorban a "nehéz esetek" közötti szolgálatról ír.
Ár: 800 Ft
 

A Biblia könyveinek áttekintése I-II. kötet (Ó- és Újszövetség)

B/5 kemény, vászonkötés, I. kötet 708 oldal, II. kötet 964 oldal

Szerző: J. N. Darby

A két kötetes kiadványban a szerző segítséget szeretne adni az olvasónak az Ige olvasása mellett a Szentírás tanulmányozásához. Ehhez rövid áttekintést ad a Biblia minden egyes könyvének legfontosabb témáiról, a könyvek témákra osztásával. Egyúttal Isten egyes részekre vonatkozó célját szeretné megvilágítani az olvasónak segítségképpen a Biblia olvasásához.
Ár: 3000 Ft
 

ELFOGYOTT Hogyan jöttek haza a fecskék

A/5, 36 színes oldal

Szerző: Roy Krisztina

Ebben a gyermekkönyvben végig kísérhetik a gyermekek a fecskék erőt próbáló haza utazását Afrikából Európába, miközben tanulságokat figyelhetnek meg az engedetlen fecskék sorsán keresztül. A legkisebbeknek.
Ár: 400 Ft
 

A teremtés titka

A/5, 104 oldal

Szerző: Watchman Nee

Az ember mindig csodálkozik önmagán, valamint azokon a dolgokon, amelyek körülveszik. Évszázadok óta próbálkozik, hogy megfejtse a teremtés titkát megfigyelés és gondolkodás útján. A teremtés igazi történetét azonban sohasem tudtuk volna meg, ha Isten nem jelentette volna ki Mózesnek. Ebben a kötetben Watchman Nee bemutatja nekünk a teremtés bibliai értelmezését, amelyet a tudomány is igazol. Ez azonban nem csak azt akarja bizonyítani, hogy a Bibliában kijelentett teremtéstörténet tudományosan igaz, hanem inkább azt akarja megmutatni, hogy Isten nagyobb, mint a tudomány. Miközben Isten Igéje örökre igaz, a tudományos tanokat állandóan revideálni kell. Mennyire kimeríthetetlen is Isten kijelentése (ahogyan Igéjének írott közlésében található), hogy a teremtés történetének ismertetésével munkamódszereit is leleplezte az új és a régi teremtésben. Ezért a teremtés és a keresztyén megtapasztalás hasonlósága, a teremtés és Krisztus cselekedeteinek összehasonlítása, valamint a teremtés és a törvény felépítése ugyancsak be van mutatva azért, hogy bevezessen bennünket Isten Igéjének szellemébe. Hajoljunk meg csodálattal ?Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége" (Róm 11,33) el?tt!
Ár: 1000 Ft
 

A keresztyén hit tanulmányozása 3.

A/5, 160 oldal

Szerző: O. J. Gibson

Olyan öt kötetbőll álló sorozat harmadik kötetét tanulmányozhatja az olvasó, amely nagy segítséget nyújt a keresztyén élet elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismerésében. A szerzők nagy gondot fordítottak arra, hogy egyszerűen és érthetően fejezzék ki azokat a bibliai fogalmakat, amelyek nélkülözhetetlenek a keresztyének számára. A könyv nem csak elméleti ismeretek megszerzését, hanem rendszeres tanulmányozással a mindennapok gyakorlatát is segíti. Nagy előnye a munkafüzet jellege, mert a leckékhez kapcsolódó kérdések megválaszolása tényleges tanulmányozásra ösztönöz. Egyéni tanulmányozáson túl, ajánljuk kiscsoportos foglalkozásra is, ahol a foglalkozásvezető - felkészülve a leckékből - tanfolyamszerűen segítheti a résztvevőket hitük meggyökerezésében és növekedésükben. Biblia iskolák számára kiváló könyvsorozat.
Ár: 800 Ft
 

1-2. Tesszalonikai levél magyarázata

A/5, 88 oldal

Szerző: Werner Mücher

Pál a második missziói útján kereste fel Tesszalonikát. Erről az utazásról részletesen beszámol a Cselekedetek 15,35-20,38. Pál Tróászból átutazott Macedóniába, amely Görögország északi részén található, és akkoriban római tartomány volt, majd Filippin, Amfipoliszon és Apollónián át továbbment Tesszalonikába. A Cselekedetek 17,1-15-ből megtudjuk, hogy Pál rövid ideig tartózkodott Tesszalonikában, három szombaton hirdette nekik Isten Igéjét, miáltal létrejött egy gyülekezetet. Számos ember hitre jutott, köztük sok zsidó, istenfélő görög és nem kevés előkelő asszony (Csel 17,2-4). A szerző előszava: „Azt szeretném, ha Pál apostol e két levelének tanulmányozása során mind az olvasóban, mind eme sorok írójában élővé válna az úr Jézus eljövetelének várása, és hogy világosabban kirajzolódjanak az eljövendő események körvonalai. Keresztyén területen is rettenetes csábítás korszakában élünk, ezért szükséges jól ismerni Isten Igéjét. Ígéretünk van arra nézve, hogy Isten Igéje nem üresen fog visszatérni: „Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én Igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem" (Ézs 55,10-11). Ez az ígéret a mi számunkra is biztatást hordoz. Újra és újra boldog tudat, amikor azt olvassuk Isten régi korokban élt embereinek könyveiben, hogy várják az úr Jézus eljövetelét, és hogy ez a várakozás rányomja bélyegét az Úrral folytatott életükre és szolgálatukra.”
Ár: 800 Ft
 

24 életszabály + A paradicsomban

zsebkönyv, 80 oldal

Szerző: Werner Mücher + Hugo Bouter

24 életszabály - Gondolatok Pál apostol Rómaiakhoz írt levelének 12. fejezetével kapcsolatban A Rómaiakhoz írt levélben Pál apostol főként a megigazulás tanításával foglalkozik. A 12. fejezetben kitér a megigazult ember életére, és a 9. verstől kezdődően egy sor tömör felszólítással fordul a rómaiakhoz ezzel kapcsolatban. Ebben az írásban a szerző egyenként foglalkozik ezekkel a felszólításokkal, és továbbgondolásra - mindenekelőtt cselekvésre - biztatja az olvasót. A paradicsomban - Bibliai tanulmányok az Édenkertről és Isten paradicsomáról Ádám és Éva egykor kiűzettek a paradicsomból, ahová Isten a teremtéskor helyezte üket. A lángoló pallost tartó angyal örökre elzárta az Édenkert kapuját; ezzel lehetetlenné vált a visszatérés a bűnbe eset ember számára. Mégis Isten adott helyette egy jobb dolgot, hiszen Krisztus engedelmességének nagyobb horderejű következményei voltak, mint Ádám engedetlenségének. Krisztusnak a Golgota keresztjén véghezvitt váltságműve megnyitja egy másik, új, égi paradicsom, Isten mennyei paradicsomának a kapuját! Az Újszövetségben csupán háromszor esik szó a boldogságnak erről a helyéről, és ott fontos dolgokat közöl az Írás vele kapcsolatban. Ezekről szeretnénk elmélkedni ebben a kis könyvben. Ezáltal képet alkothatunk Krisztus személyének és művének felmérhetetlen gazdagságáról.
Ár: 500 Ft
 

Hamarosan Armageddon? - Mit mond a Biblia a jövőről

zsebkönyv, 32 oldal

Szerző: William MacDonald

Armageddon, apokalipszis most, globális hadviselés, az ítélet napja, Krisztus második eljövetele, világvége, - mindezek olyan kifejezések, amelyekkel egyre gyakrabban találkozunk beszélgetésekben és irodalmi művekben. Hogyan illenek bele mindezek a jövő forgatókönyvébe? Ez a kis könyv az eljövendő eseményeket a Biblia szerinti sorrendjükben írja le, és sok jelet idéz arra vonatkozóan, hogy közel vannak a végső idők. A szerző nem követi azt az irányzatot, amely a napi híreket szenzációhajhász módon a prófécia beteljesüléseként tálalja, és a világ egyetlen jelenlegi vezetőjét sem azonosítja az Antikrisztussal. De látja, amint Isten berendezi a színpadot a világtörténelem végéhez. A mai szalagcímekre úgy tekint, mint az eljövendő események előjeleire. A tanulság mindenki számára: légy készen. Ez az írás elmondja neked, hogyan készülj fel!
Ár: 300 Ft
 

Hol van megírva?

A-5, 300 oldal

Szerző: Dohányos János

(június 20-tól kapható)

- Segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához

- Bibliai egyezményes szövegtár

- Vezérfonal a bibiliai tanítások megértéséhezÁr: 1500 Ft
 

Hudson Taylor és Mária

A-5, 184 oldal

Szerző: John Pollock

Egy Kínában szolgáló és ott házasságot kötő, családot alapító misszionárius házaspár élettörténete, akik munkája nyomán ma már több tíz millió hívő keresztyén van Kínában. Megalakították a Kína Belföldi Missziót, amelynek élete végére több, mint 800 misszionáriusa munkálkodott Kínában. További két életrajzát is kiadtuk, amelyek jól kiegészítik ezt a könyvet: Roger Steer: Úton Hudson Taylorral Phyllis Tompson: Hudson Taylor
Ár: 1000 Ft
 

Királyi gyermek

zsebkönyv, 56 oldal

Szerző: Hedwig Andrae

Egy kisvárosban, Ida, az árva kislány a gyerekek közötti bizonyságtevő életével másokat is megnyer Jézus Krisztusnak. Kedves éneke is egy bizonyságtétel a hallgatók számára, amiben elmondhatja, hogy királyi családba tartozik és a mennyei Atyáé az élete, így királyi gyermek lehet.
Ár: 600 Ft
 

ELFOGYOTT Az ezüst út

zsebkönyv, 88 oldal

Szerző: Patricia M. St. John

Egy Afrikában él? misszionárius családról és a benne él? 9 éves Dávidról szól a történet, amelyben végig vonul az az üzenet, hogy akik Istenben hisznek, azok mint a csillagok az égen a környezetük számára világosságul legyenek. Dávid miután Istenhez tartozónak tudhatja magát szeretné csintalan játszó társának is bemutatni életével Istent.
Ár: 700 Ft
 

Az én öreg autóm

zsebkönyv, 56 oldal

Szerző: Dr. Eric Fischbacher

A szerz? egy öreg autót vásárolt és annak használata közben el?került hibák és javítása közben tapasztalatokat szerezett, amelyek tanulságait elénk tárva példának használ arra, hogy az egyéni hív? életünkben is vegyük észre ha valami nem megfelel?en funkcionál és fordítsunk figyelmet arra, hogy szellemi életünk betöltse Isten tervét.

Hitben fiataloknak ajánljuk.

Ár: 600 Ft
 

Ezékiel könyvének magyarázata

A-5, 430 oldal

Szerző: Tatford, F.

Ezt a magyarázatot átlagos olvasóknak szánták, de nagy gonddal fejti ki Ezékiel könyvét, aki Izráel legsötétebb korszakában prófétált, és megjövendölte a gyászos véget, de a helyreállítást is.
Ár: 1200 Ft
 

Jób könyvének magyarázata - Miért kell az igazaknak szenvedniük?

A-5, 304 oldal

Szerző: Peters Benedikt

Jób könyvének magyarázata, ahol nem az evangéliumi média termékeivel és tömegrendezvényeivel találkozunk, hanem Istennel, úgy, amilyen Ő.
Ár: 1200 Ft
 

Jézus Krisztus szenvedése, váltsághalála - 50 ok, amiért Krisztus meghalt

zsebkönyv, 112 oldal

Szerző: John Piper

A szerző 50 okot sorol fel arra nézve, hogy Jézus Krisztusnak miért kellett meghalnia és mi volt ennek a célja. Meglepő módon bemutatja, hogy ennek alapján milyen felmérhetetlen lehetőségek és távlatok nyílnak meg mindnyájunk számára.
Ár: 700 Ft
 

A Biblia képei és szimbólumai

lexikon (A-5, 184 oldal)

Szerző: Remmers, A.

Ebben a kislexikonban körülbelül 250 bibliai kép és szimbólum kapott helyet ábécérendben, s ezek között több mint 2000 igehely alapján nyernek magyarázatot. Különböző illusztrációk, sok keresztutalás és a könyv végén igehelyjegyzék nyújt kiegészítő segítséget Isten Igéjének kutatásához.
Ár: 1000 Ft
 

A buyufa alatt

zsebkönyv, 112 oldal

Szerző: White, P.

Tanulságos afrikai állattörténetek gyermekeknek. Ennek folytatása a Dzsungeldoktor az oroszlánok csapásán kiadványunk.
Ár: 900 Ft
 

A galatákhoz írt levél - bibliamagyarázat

A-5, 80 oldal

Szerző: Langenberg, H.

Pál galatákhoz írt levele forradalmi módon hathatott és mélyen felkavaró lehetett azok számára, akiknek gondolkodását és érzésvilágát még áthatotta a törvény tanítása és a farizeusi kegyes életforma. Jézus Krisztus, a Messiás megjelenése és váltságműve felszabadította és szabaddá tette az embert a törvény alól, és a feltétel nélküli kegyelem igazsága juthatott érvényre. Pál ezt az igazságot képviselte ebben a levelében.
Ár: 800 Ft
 

A hit táplálékaSzerző: Bennett, R.

A könyv olyan gyakorlati elveket mutat be, melyeket életünkre alkalmazva megtanulhatjuk, hogyan járhatunk Istennel egyre kiegyensúlyozottabb és meghittebb közösségben.

A könyv olvasható az interneten: ITT

Ár: 300 Ft
 

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása - 1. kötet

A-5, 140 oldal

Szerző: Gibson, J.

Ez a kötet, egy öt könyvből álló sorozat része. A hit életben kezdő olvasó a keresztyén élettel, a Biblia tanulmányozásával, Isten Igéjének helyes értelmezésével kapcsolatosan kap útmutatást.  Munkafüzet jellegéből adódóan gyakorlati feladatokon keresztül juthatunk el az Ige megismeréséhez, szinte kitárva elénk a Biblia gyönyörű világát.
 Az elméleti és gyakorlati tudnivalók egymásra épülnek. Biblia iskolák számára kiváló könyvsorozat.

Ár: 800 Ft
 

A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása - 2. kötet

A-5, 136 oldal

Szerző: Gibson, J.

Olyan öt kötetből álló sorozat 2. kötetét tanulmányozhatja az olvasó, amely nagy segítséget nyújt a keresztyén élet elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismerésében. A szerzők nagy gondot fordítottak arra, hogy egyszerűen és érthetően fejezzék ki azokat a bibliai fogalmakat, amelyek nélkülözhetetlenek a keresztyének számára. A könyv nem csak elméleti ismeretek megszerzését, hanem rendszeres tanulmányozással a mindennapok gyakorlatát is segíti.Biblia iskolák számára különösen ajánlott könyv.
Ár: 800 Ft
 

A krisztusi hithez hűen

B-5, 330 oldal

Szerző: David Gooding

Apostolok Cselekedetei könyvének új megközelítése. A professzor a korai keresztyénség világát kelti életre ebben a könyvben, nem csak szakértők által érthető módon.
Ár: 1200 Ft
 

A nő Isten gondolata szerint + Nevetve néz a holnap elé

zsebkönyv, 160 oldal

Szerző: Smart, F.-Young, J. + Spencer, E.

Az asszony szerepe a Példabeszédek 31,10-31 alapján.

A szerzők a Szentírás kijelentéseit tanulmányozva ismertetik meg az olvasóval Isten nőre vonatkozó akaratát. A bemutatásban fő helyet kap a példabeszédekben található (Péld 31.) leírás, amely szerint a derék asszony a férje koronája és akinek értéke meghaladja az igazgyöngyökét is.

Ár: 1000 Ft
 

A szent háború (képekkel)

A-5, 176 oldal

Szerző: Bunyan, J.

John Bunyan (1628-1688) angol író. Nincstelen, írni ­olvasni alig tudó üstfoltozó volt, aki üldözött prédikátorként 12 évet raboskodott. A bör­tönben írta meg első nagyobb szabású munkáit. "A SZENT HÁBORÚ" az ember lelkéért folyó örök küzdelem témájához tér vissza.
Ár: 1200 Ft
 

A Tízparancsolat (gyermekeknek, kifestőkönyv rövid magyarázatokkal)

A-6, 24 oldal

Szerző: Christian Ha:hlke

A gyermekeknek készített kiadvány jól érthető módon magyarázza el a tíz parancsolat lényegét, erkölcsi tanítását.
Ár: 150 Ft
 

A zárba illő kulcs - 2. kötet

A-5, 96 oldal

Rövid gyermektörténetek evangéliumi tanulságokkal.
Ár: 1000 Ft
 

Amikor a szülők szenvednek, mert gyermekeik nem az Úr útjára térnek + Isten elfelejtett kegyelmes lenni?

zsebkönyv, 64 oldal

Szerző: De Koning, Ger. + Kuhley, H. J.

Az író a Bibliából próbál vígasztaló választ adni a kérdésre: Van-e segítség a szülők számára, akik gyermekeik miatt nagyon szenvednek? Isten elfelejtett kegyelmes lenni? (Kuhley, H. J.) A 77., Aszáf zsoltára mély be­nyomást keltő bizonyságtétel arról, hogyan találja meg a hívő ember újra bizalmát Istenben.
Ár: 500 Ft
 

Az elátkozott udvarház (ifjúsági regény)

zsebkönyv, 160 oldal

Szerző: Rees, J.

Nagy árnyékok borulnak Frank életére: anya nélkül, mozgáskorlátozottan, megkeseredett apjával felnőni, alig kibírható nehézséget jelent. De mégis elkezdődik valami, ami változást hoz életében.
Ár: 800 Ft
 

Az Úr Jézus csodáinak szellemi tanítása

A-5, 56 oldal

Szerző: George André

Jézus Krisztus csodái tele vannak tanításokkal számunkra akár történelmi összefüggésüket, akár szellemi jelentőségüket nézzük. Ezeket vizsgálja meg a könyv közelebbről.
Ár: 600 Ft
 

Bibliai nevek és fogalmak - (lexikális kézikönyv)

A-5, 304 oldal

A Bibliai nevek és fogalmak rövid magyarázata, időrendi és evangéliumi összehasonlító táblázatokkal, illetve Isten neveivel.
Ár: 1500 Ft
 

Bibliai Panoráma (a bibliai üdvterv 7 korszaka tizenkét színes ábrázolásban)

B-5, kétszeresére kihajtható oldalakkal 34 oldal

A könyv szemléltető segítséget kíván nyújtani a bibliaolvasók számára. Átfogó képet rajzol Isten kijelentéseiről és a korszakokról.

Újra megjelent!

Ár: 1500 Ft
 

Boldogok, akik sírnak + Amit vet az ember, azt fogja aratni + Aki én hozzám jön, azt nem küldöm el

zsebkönyv, 32 o.

Szerző: Lüscher, A.

Rövid üzenetek a címekben meghatározott igei témákban.
Ár: 300 Ft
 

Buddhista voltam - egy zarándok út vége

A-5, 160 oldal

Szerző: Kamphuis, M.

A holland fiatalember vágyik a valódi életre a megvilágosodásra, amit a buddhizmusban vél megtalálni. Hosszú, kalandos spirituális „utazás” után vissza kell térnie a keresztyénséghez, a Bibliához.
Ár: 1000 Ft
 

Egy kis szív története

B-5, 32 oldal

Szerző: Susanne Margreiter - Mc Quie, Silvia Steindl

A kis piszkos szív története, aki rájön, hogy tiszta szív szeretne lenni. Változást csak az hoz, amikor eljön a tiszta szív és az életét adja a piszkos szívekért.
Színes füzet 10 év alatti gyerekeknek.

Ár: 700 Ft
 

ELFOGYOTT Hogyan kapta csíkjait a zebra?

B-5, 32 oldal

Szerző: Junker, R.

Teremtés vagy evolúció? (képekkel)
Ár: 300 Ft
 

Eszter könyvének magyarázata

A-5, 96 oldal

Szerző: B. Ansley, Hevesi Ö., K. Howard

A kommentár három részből áll: 1. Rövid bevezetés, áttekintés (B. Ansley) 2. Eszter könyvének magyarázata (Hevesi Ö.) 3. Purim – a sorsvetés ünnepe (K. Howard).
Ár: 700 Ft
 

Galata és Efézusi levél magyarázata

(A-5, 140 oldal)

Szerző: R. Brockhaus, H. L. Heijkoop

A két újszövetségi könyv részről-részre, versről-versre végigvett magyarázata olvasható egy-egy Biblia-magyarázó tolmácsolásában. A gyülekezeteknek Pál apostol által írt levelekben lévő tanításnak, üzenetnek ma is fontos szerepe van, amelyek jobb megértéséhez hasznos segédlet ez a könyv.
Ár: 800 Ft
 

Idő és örökkévalóság + Kezdetben volt az ősrobbanás?

zsebkönyv, 160 oldal

Szerző: Gitt, W.

A könyv első része az időt mint fizikai mennyiséget vizsgálja. A második rész az időre vonatkozóan egy újszerű elgondolást mutat be. A harmadik rész az örökkévalósággal foglalkozik.
A szerző, informatika professzorként, meglepő és váratlan megoldáshoz jut el, amikor az információnak általa kidolgozott meghatározását az időre alkalmazza.

Ár: 800 Ft
 

Isten keresése

zsebkönyv, 112 oldal

Szerző: Bennett, R.

Az egész világon sok kiadást megélt könyv segítséget nyújt az Istent kereső embereknek, világosan, tömören, közérthető nyelven magyarázza az Istennel való kapcsolat lényegét.

A könyv olvasható az interneten: ITT

Ár: 400 Ft
 

Jákób fiai

(Az Izráel törzseinek adott áldások) (zsebkönyv, 80 oldal)

Szerző: Tatford, F.

A szerző egy próféciákkal foglalkozó konferencián Bournemouthban a Biblia 1Mózes 49. és az 5Mózes 33. részéből bibliatanulmányozásokat vezethetett, amelyek alapján születhetett meg ez a könyv. A konferencián elhangzott üzenetek gyakorlatiak és hitmélyítők voltak, amelyeknek elsődleges célja az volt, hogy a Jákób és Mózes által Izráel tizenkét törzsére mondott áldásokból tanulságokat vonjon le, és azokat a jelen korra vonatkozóan alkalmazza.
Ár: 700 Ft
 

Jézus a mi sorsunk

A/5, 224 oldal

Szerző: Busch, W.

Wilhelm Bush meg volt győződve arról, hogy a Jézus Krisztusról szóló „jó hír” – az evangélium – minden idők legmegdöbbentőbb és legboldogítóbb üzenete minden ember számára.
Ár: 1200 Ft
 

Jézus, Darwin és a teremtés

B-5, 32 oldal (képekkel)

Szerző: Junker, R.

Az az elterjedt nézet, hogy az ember evolúció útján keletkezett az állatvilágból, ellentmond az evangéliumnak, még akkor is, ha Istent az „evolúció Teremtőjének" tekintjük. Ez a füzet keresztyéneknek és olyan embereknek íródott, akik meg akarják ismerni a keresztyén hitet. Az információban gazdag szöveg közérthető, és olvasása nem igényel előtanulmányokat.
Ár: 500 Ft
 

Kérdéseim, Isten válasza

(A-5, 112 oldal)

Szerző: Boddenberg, D.

" Ez a többször megjelent könyv olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyeket minden keresztyén feltesz az élete során. A hívő ember olyan válaszokat keres kérdéseire, amelyek Isten akaratát tükrözik. A szerző ebben próbál segítséget adni rövid, érthető válaszaival, amelyeket Isten Igéjéből érthetett meg. Minden korosztálynak érdemes elolvasnia ezt a könyvet, a benne levő válaszok kezdő hívőknek, keresőknek is nagy segítséget jelenthet."
Ár: 700 Ft
 

Kérdések a kezdethez - A teremtés logikája

A-5, 264 oldal

Szerző: Batten-Ham-Sarfati-Wieland-Werner Gitt

"Ebben a könyvben választ találunk a húsz leggyakrabban feltett kérdésre a teremtésről, az evolúcióval és Mózes első könyvével kapcsolatban. Ezek közül néhány: Honnan jött Káin felesége? Hogyan fért bele a sok állat Noé bárkájába? Valóban voltak jégkorszakok? Mi történt a dinoszauruszokkal? Mit gondoljunk a C14 kormeghatározási módszerről? A könyv jól áttekinthető, képekkel és ábrákkal illusztrált."
Ár: 1200 Ft
 

Keresztyénség: Illúziók vagy tények?

A-5, 96 oldal

Szerző: Gooding Prof. - Dr. J. Lennox

A könyv arra hivatott, hogy szembenézzen a keresztyénséget érintő fontos kérdésekkel, és megmutassa, hogy létezik intellektuálisan elfogadható út, amely a Krisztusba vetett személyes hithez vezet.
Ár: 800 Ft
 

Keresztyénség: ópium vagy igazság?

zsebkönyv, 36 oldal

Szerző: Gooding Prof.

Sokak számára leginkább azért nehéz elhinni, hogy az Újszövetség igaz, mert azt állítja, hogy Jézus több mint ember, Ő testté lett Isten. Azt mondják, ez bizonyára babona, amely abban gyökerezik, hogy régen az emberek sok istenben hittek, és azt képzelték, hogy az istenek gyakran rendkívüli emberi lények formájában meglátogatták a Földet.
Nos, kedves olvasó, gondolkodhatsz így, csakhogy a tények egészen mást mutatnak... S ez a könyv erről szól.

Ár: 400 Ft
 

Kezdetben volt az információ - 2. bővített kiadás

A-5, 260 oldal

Szerző: Gitt, W.

Az ateizmus, a materializmus, az evolúció és az ősrobbanás tanai ellen már sok elgondolkodtató kifogást emeltek. A jelen könyv egy új kérdésnek jár utána: Vajon tudományosan is cáfolható-e ez a négy gondolati rendszer?
Ár: 1000 Ft
 

Krisztus Teste vagytok

A-5, 104 oldal

Szerző: Mücher

A Gyülekezet Isten eszköze, amely által megnyilvánul végtelen kegyelme és bölcsessége. A téma rendkívüli fontossága szükségessé teszi ennek a tanulmányozását.
Ár: 600 Ft
 

Kulcsfontosságú bibliai fogalmak

A-5, 112 oldal

Szerző: Gooding, D. és Lennox, J.

Egyetlen könyvet sem becsülnek meg olyan széles körben, vagy értenek jobban félre, mint a Bibliát. De vannak kulcsok, amelyek megnyitják az igazság ajtaját.
Ár: 1000 Ft
 

Mindig időszerű gondolatok

zsebkönyv, 28 oldal

Szerző: Spurgeon, C. H.


Ár: 300 Ft
 

Ne szeressétek a világot + Szellemi ismeret

A-5, 148 oldal

Szerző: Watchman Nee

A könyv nagyobb része W. Nee a „világ”-ról szóló előadássorozatát tartalmazza. Ehhez kapcsolódnak más hasonló témában készült előadások is.
Ár: 1000 Ft
 

Nem kímélték életüket

(misszionáriusok életrajza) (A-5, 104 oldal)

Rövid bizonyságtételek arról, ahogy Isten munkásai az Ő szolgálatában állva, mint Krisztus jó katonái sokszor életük kockáztatása árán is buzgón hirdették Isten Jézus Krisztusban felkínált szabadítását. A történetekben megismert személyek példaképek lehetnek számunkra abban, ahogy szolgai módon, önfeláldozó szeretetükkel legyőzték emberektől való félelmüket, kényelemszeretetüket, szenvedések miatti aggódásukat és lehajoltak a bűnösök között a legkisebbekhez és a legmegvetettebbekhez.
Ár: 700 Ft
 

Nyomok a hóban

A-5, 168 oldal

Szerző: St John P.

A népszerű szerző talán legnépszerűbb könyve a svájci hegyek közt játszódik. Elvesztett édesanya, tragikus baleset, megromló kapcsolatok vezetnek oda, hogy megtanulják Krisztus szeretetét.
Ár: 1200 Ft
 

Pedagógiai felfedezések a Bibliában

zsebkönyv, 68 oldal

Szerző: Schaude, O.

Az elbizonytalanodás, a változó és összeomló követelmények idején, egy olyan időszakban, amikor az ember a divatirányzatokat követi a nevelésben is – a Biblia szava segítő, útmutató irányvonal.
Ár: 600 Ft
 

Példabeszédek könyve

kommentár, A-5, 180 oldal

Szerző: H. Rossier

Salamon király Istentől nagy bölcsességet kapott ajándékba, amelyek közül sokat összegyűjtött a Példabeszédek könyvében. A szerző ezeknek a bölcsességeknek a megértéséhez ad segítséget az olvasónak. A szerző több könyve is megjelent már a kiadó gondozásában.
Ár: 1200 Ft
 

R.C. Chapman élete - egy igazi testvér

A-5, 120 oldal

Szerző: Holmes, F.

Igen tehetős londoni család sarjaként, megtérése után, harmincéves korában feladta ügyvédi hivatását, elajándékozta vagyonát és szolgálni kezdte Üdvözítőjét.
Élete nyilvánvaló példája a szeretetnek, a személyes önátadásnak és az Úr Jézusnak való szolgálatnak.

Ár: 1000 Ft
 

Te és a házadnépe: a keresztyén családokról

100x183 mm, 48 oldal

Szerző: Mackintosh, C. H.

Két ház játszik fontos szerepet Isten Igéjében: Isten háza és Isten szolgájának a háza, más szóval a hívő háza. Sokan szeretnék megérteni azokat az alapvető dolgokat, amik Isten házára vonatkoznak, de viszonylag kevesen vannak, akik figyel­met szentelnek azoknak az alapelveknek, amelyeknek Isten szolgáinak a házában kellene uralkodniuk. Ez a könyv erről szól...
Ár: 400 Ft
 

ÚJSZÖVETSÉGI KOMMENTÁR I. KÖTET (Máté-Róma)

B-5, 720 oldal, kemény, műbőr kötés

Szerző: William MacDonald

Az Újszövetségi kommentár világos és érthető módon bőséges forrásanyagot ad az elmélyült bibliatanulmányozók, igehirdetők, tanítók, misszionáriusok és írók számára is. Az Újszövetség minden egyes verséhez fűz magyarázatot, gondolatokat, hogy mélyebb közösségre jussunk Istennel. MacDonald nem tér ki a Biblia vitatható kérdései elől, hanem nyíltan, teológiai értelemben konzervatív állásponton tárgyalja őket, és becsületesen bemutatja az eltérő nézeteket is. A szerző három kötetes sorozatának egyik kötete.
Ár: 3500 Ft
 

ÚJSZÖVETSÉGI KOMMENTÁR II. KÖTET (Korintus-Jelenések)

B-5, 840 oldal, kemény, műbőr kötés

Szerző: William MacDonald

Az Újszövetségi kommentár világos és érthető módon bőséges forrásanyagot ad az elmélyült bibliatanulmányozók, igehirdetők, tanítók, misszionáriusok és írók számára is.
Az Újszövetség minden egyes verséhez fűz magyarázatot, gondolatokat, hogy mélyebb közösségre jussunk Istennel. MacDonald nem tér ki a Biblia vitatható hérdései elől, hanem nyíltan, teológiai értelemben konzervatív állásponton tárgyalja őket, és becsületesen bemutatja az eltérő nézeteket is.

A szerző három kötetes sorozatának egyik kötete.

Ár: 3500 Ft
 

Uram, taníts minket imádkozni! + Közösség

zsebkönyv, 104 oldal

Szerző: George André

Két könyv található ebben a kötetben, melyek a keresztyén élet alapjaihoz tartozó kérdésekkel foglalkozik, mint az imádság, amit az Úrtól tanulhatunk és a közösség Krisztussal.
Ár: 800 Ft

e-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu