Háború Ukrajnában: Hogyan imádkozzunk?

Háború Ukrajnában: Hogyan imádkozzunk?

Egy egyszerű színkombináción ragadt meg ma a tekintetem, mely sok helyen felbukkant.

Amikor megnyitottam a telefonomat, a napi kezdőképernyő egy sárga napraforgókkal teli mező volt a tiszta kék ég alatt.

Amikor megnyitottam az e-mail fiókomat, az egyik levélben – egy keresztyén szervezettől érkezett, amely az európai konfliktus következményeit vitatja meg – észrevettem, hogy a címsor két részre van osztva: a felső háttere kék, az alsó pedig sárga.

Amikor bementem egy helyi üzletbe, hogy feladjak valamit az ott lévő postahivatalban, a kávéautomatára pillantva a következő feliratot láttam: „Love Peace” (Szeretet Béke). A Love szó V betűje egy szívet formált, felső fele kék, alsó fele sárga volt.

Ez csak három alkalom a sok közül, amikor ez a két szín magára vonta a figyelmemet. Biztos vagyok benne, hogy mindenki tudja, hogy a sárga és a kék Ukrajna nemzeti zászlajának színei. Mindegyik üzenet közvetve az Ukrajnával való szolidaritást fejezte ki.

Más helyeken ez az üzenet sokkal egyértelműbben jelent meg. A honlapom üzemeltetőjének bejelentkezési oldalán például a „Kiállunk Ukrajna mellett” szöveg olvasható egy emblémán, melynek használata számomra is fel lett ajánlva. Egy keresztyén szervezet honlapjának tetején a reklámsávban lévő szöveg arra hív fel mindenkit, hogy „Imádkozzunk Ukrajnáért”. A Meta (korábban Facebook néven ismert közösségi médiavállalat) feloldotta az erőszakra buzdító üzenetekre vonatkozó tilalmát, hogy az emberek felszólíthassák egymást a közösségi oldalon az orosz hadsereg elleni harcra Ukrajnában.

Valóban figyelemre méltó, hogy mennyire felkeltette az érdeklődésünket az ukrajnai konfliktus. Ez persze teljesen érthető. De nekünk, Isten népének imádkoznunk is kell ezért a helyzetért. De hogyan imádkozzunk? Úgy vélem, átgondoltan. Ennek érdekében szeretnék felvázolni öt gondolatot, amelyek Pál apostoltól származnak az 1Timóteus 2,1-7-ből, és segítségünkre lehetnek:

1. Imádkozzunk az emberekért!  Szigorúan véve nem imádkozhatunk egy államért. Nem szabad azt feltételeznünk, hogy Isten ugyanúgy országok és határok mentén látja a világot, mint mi, hogy Ő határozottan egyik vagy másik nemzet oldalán áll, vagy hogy a modern nemzetállamok határai állandóak és megváltoztathatatlanok. Alázattal fel kell ismernünk, hogy miközben mi ezekben a fogalmakban gondolkodunk, Isten útjai magasabbak, látásmódja szélesebb, bölcsessége pedig mélyebb a miénknél. De imádkozhatunk az emberekért! Imádkozhatunk azokért, akik gonoszságot készülnek elkövetni, hogy megálljanak és szívük az Úrhoz forduljon, hogy a Vele való békesség megtalálása által megtanuljanak békességben lenni másokkal. Imádkozhatunk azokért, akik megsérültek, gyászolnak vagy kitelepítették őket otthonukból, hogy megismerjék Isten jelenlétének és szeretetének vigasztalását. Könyöröghetünk a hívőkért, hogy álljanak meg erősen a hitben, tegyenek bizonyságot egy nagyobb reménységről és hűségről, mutassanak szeretetet gyakorlati módon a szenvedők felé, és legyenek béketeremtők.

Isten útjai magasabbak, látásmódja szélesebb, bölcsessége pedig mélyebb a miénknél.

2. Imádkozzunk minden emberért!  Pál apostol arra szólít fel minket, hogy mindenkiért imádkozzunk, és ez elsődleges legyen az életünkben, mert a mi üdvözítő Istenünk „azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.” Nagyra értékelem azokat a felhívásokat, amelyek az ukránokért való imádkozásra buzdítanak („Imádkozzatok Ukrajnáért”), de ugyanúgy gyakorolnunk kell az oroszokért való imádkozást is.  A gonosztevőkért, hogy megálljanak és megváltozzanak –

álljanak az egyik vagy a másik oldalon, vagy egyik oldalon sem. A gyászolókért, hogy megvigasztalódjanak – legyenek akár ukrán, akár orosz szülők, testvérek, férjek, feleségek, gyermekek. A hívőkért, hogy megerősödjenek – mind az ukránokért, mind az oroszokért.

3. Imádkozzunk különösen a hatalmon lévőkért! Pál felhívása, hogy helyezzük előtérbe a minden emberért való imádkozást, a királyokra és minden feljebbvalóra is vonatkozik.  Imádkozzunk Volodimir Zelenszkijért és Vlagyimir Putyinért! Nincs okom azt hinni, hogy bármelyikük is ismeri Krisztust mint Urát és Megváltóját. Imádkoznunk kell értük, hogy megismerjék Őt és az Ő üdvözítő hatalmát.  Imádkoznunk kell azért is, hogy felismerjék, mi igaz és igazságos, mi együttérző és jóságos, és ennek megfelelően cselekedjenek. Mindkét oldal retorikája agresszív és harcias, kegyelem és irgalom nélküli. Imádkoznunk kell az USA, az EU, az Egyesült Királyság, Kína és a világ vezetőiért is, hogy cselekedeteikkel ne provokáljanak még nagyobb ellenségeskedést, hanem inkább csillapítsák a felkorbácsolt indulatokat. Imádkozzunk azért, hogy a magas pozíciókban lévők közül kerüljenek ki olyanok, akik alázattal és szolgáló lelkülettel igyekeznek hivatalukat betölteni, és a békét munkálják szemben azokkal, akik erőszakra szólítanak fel.

4. Imádkozzunk, hogy az emberek békében és igazságban éljenek! Pál négy szót jelöl meg célként, amit remélünk, amikor a hatalmon lévőkért imádkozunk: nyugodt és csendes élet, istenfélelem és tisztesség. Ezek azok a jellemzők, amelyeket Isten az emberek életétől megkíván. Helyezzük párba ezeket! Nagy a kísértés, hogy azt gondoljuk, a végcél a nyugodt és csendes élet – az erőszak megszűnése és a normális élethez való visszatérés. Természetes dolog, hogy erre vágyunk. De Isten ennél többet akar. Azt is akarja, hogy az emberek istenfélelemben és tisztességben éljenek. Aszerint éljenek, amire Ő megteremtette őket, úgy éljenek, hogy tükrözzék azt a méltóságot, amely az Ő képmására való teremtettségből fakad, és hasonlóvá váljanak Őhozzá jellemükben és értékrendjükben. A háború előtti Oroszország és Ukrajna éppúgy nem volt az istenfélelem és a tisztesség példaképe, mint ahogy az Egyesült Királyság sem az. Talán különböző okok miatt, de egyik ország sem, az orosz és az európai (értsd: uniós) hatalmi övezetek, melyek között Ukrajna vergődik, sem követik minden szempontból az Isten szerinti normákat. Biztos vagyok benne, hogy ismerünk olyan területeket, melyeken mindkettő hiányosságokat mutathat fel. Tehát nem imádkozhatunk egyszerűen azért, hogy Ukrajna visszatérjen a régi kerékvágásba, vagy hogy legyen önrendelkezési joga saját szabadsága felett. Nem azért, mintha ezek rossz gondolatok lennének, hanem azért, mert nem elégségesek. Mint ahogy a béke sem egyszerűen a konfliktusok megszűnése, hanem az igazi bővölködés megléte Isten jó uralma alatt.

Nagy a kísértés, hogy azt gondoljuk, a végcél a nyugodt és csendes élet. De Isten ennél többet akar.

5. Imádkozzunk, hogy az evangélium terjedjen! Végső soron azért kell imádkoznunk, hogy az emberek eljussanak az Úr Jézusba vetett üdvözítő hitre. Pál apostol ezekkel a szavakkal folytatja az imára való felszólítást: „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul – igazat mondok, nem hazudok –, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket.” Pál számára mindig az evangélium terjedése volt az elsődleges. Hűsége mindig Krisztushoz fűződött. Legfontosabb feladata az volt, hogy bemutassa az evangélium által hitben és igazságban Krisztust az embereknek (különösen a pogányoknak). Imádkoznunk kell azért, hogy ezt tegyék a keresztyének Ukrajnában, Oroszországban és a környező országokban, ahová a menekültek áramlanak. Amikor barátainkkal és szomszédainkkal beszélgetünk arról, amit a hírekben látunk, törekednünk kell rá, hogy beszélgetéseink középpontjában Krisztus álljon. Beszéljünk hittel – megmutatva az embereknek a bizalmunkat abban, hogy Isten irányítja az eseményeket, és hogy Krisztus az Úr. Mondjuk el az igazságot – egyrészt az igazságot Jézusról, másrészt az igazságot arról, hogy mi történik (amibe beletartozik az is, hogy hajlandóak vagyunk beismerni, hogy őszintén megmondva nem tudjuk pontosan, mi történik összességében), mert a megbízhatóság a következetes hitelességből fejlődik ki.

Íme tehát az én javaslatom arra vonatkozóan, hogyan imádkozhatunk az ukrajnai konfliktusra válaszul:

Imádkozzunk minden emberért, különösen a hatalmon lévőkért, hogy az emberek békében és nyugalomban, istenfélelemben és tisztességben éljenek, és hogy az evangélium terjedni tudjon.

Itt van az én verzióm egy javasolt imára, amit felhasználhatunk (szívesen meghallgatnám a tiédet is):

Kegyelmes és szent mennyei Atyánk!

Nehéz szívvel hajolunk meg előtted, amikor az Ukrajnáról hallott hírekre gondolunk.

Megvalljuk, hogy csak korlátozottan értjük, mi történik és miért, és hogy képtelenek vagyunk meglátni a tartós béke elérésének útját.

Ments meg minket az esetleges előítéleteinktől vagy téves feltételezéseinktől!

Bízunk jóságodban és hatalmadban, és köszönjük, hogy bízhatunk abban, hogy elhozod a békét és az igazságosságot, amikor Krisztus dicsőségben visszajön. 

Ments meg minket a kételyeinktől és a kétségbeeséstől!

Vágyunk arra a napra, amikor minden igazságtalanság orvosolva lesz, amikor jóságod és néped hűséges szolgálata igazolást nyer.

Ments meg minket attól, hogy inkább emberekben bízzunk, mint benned!

Jöjjenek el a te jó uralmad megnyilvánulásai a földre, ahol az emberek békében és istenfélelemben élnek, megszabadulva a háborútól és a halál fenyegetésétől, megszabadulva a bűntől és a halálfélelemtől!

Ments meg minket attól, hogy azt gondoljuk, hogy a békesség istenfélelem nélkül is elég!

Ments meg minket attól, hogy azt gondoljuk, hogy a békesség istenfélelem nélkül is elég!

Tudjuk, hogy ez a királyság csak az evangélium által átalakított életeken keresztül jöhet létre, és köszönjük neked, hogy a földi konfliktusok ellenére a te Igéd nincs leláncolva.

Újítsd meg a Te Igédbe vetett bizalmunkat, és adj erőt, hogy engedelmeskedjünk neki!

Erősítsd meg népedet Ukrajnában, Oroszországban és a környező országokban, hogy először a Te országodat keressék, tanúságot tegyenek Krisztusról, és szeretetben szolgáljanak másoknak, még az ellenségeiknek is!

Újítsd meg őket kegyelmedben és igazságodban!

Imádkozunk a hatalmi és befolyásos pozíciókban lévőkért is, különösen Zelenszkij miniszterelnökért és Putyin elnökért, hogy forduljanak hozzád, hogy képesek legyenek igazságban és irgalomban vezetni az országot, és a békét keresni!

Mentsd meg őket kegyelmeddel és igazságoddal!

És segíts minket is, Atyám, hogy megtanuljuk a Te szemeddel látni a híreket, hogy a Te szíveddel szeressük az embereket, hogy a Te szavaiddal szóljunk az emberekhez, hogy a Te eszközeidként szolgáljuk őket!

Újíts meg minket kegyelmedben és igazságodban!

Különösen abban segíts minket, hogy szeretni tudjuk ellenségeinket, és hogy felismerjük, hogyan tudunk gyakorlati módon cselekedni, hogy segítséget és reményt nyújtsunk azoknak, akiket ez a háború érint!

Mentsd meg őket kegyelmed és igazságod által!

Atyám, ezek a dolgok az ember számára lehetetlenek, de a Te Szellemed által minden lehetséges.

Újíts meg minket abban, hogy a Te Szellemedtől függjünk, és adj erőt, hogy kövessük Őt!

Az Úr Jézusnak, a Békesség Fejedelmének hatalmas nevében imádkozunk,

Ámen.

Paul Coulter

https://www.paulcoulter.net/post/war-in-ukraine-how-should-we-pray

Share this post