Ukrán nyelvű Újszövetség, traktátusok, szórólapok, füzetek

Jelenleg a következő ukrán nyelvű anyagok elérhetőek evangelizációs célra. További tájékoztatást emailen vagy telefonon tudunk nyújtani.

A traktátusok ingyenesek. Kérjük, amennyiben lehetősége van rá, támogassa az iratmissziót, mert csak ezek segítségével tudjuk fenntartani a szolgálatot!

Számla tulajdonos: Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
Számlaszám: 11706016-20463715

SWIFT kód (BIC): OTPVHUHB
IBAN: HU94 1170 6016 2046 3715 0000 0000

Erősen korlátozott számban teljes Biblia is kérhető. A fordítás korszerűségéről nincs információnk.


Újszövetség és Zsoltárok

500 oldal

Elérhető

Új ukrán fordítás, 2022 by Biblica


A remény szavai

72 oldal

Elérhető

Mennyiség: nagyon kevés

A füzet egy bibliai szövegválogatás, a János evangéliumát teljes egészében tartélmazza:

1Mózes 1-4
Zsoltárok 1-6; 23; 34; 91
Lukács evangéliuma 6,17-49
János evangéliuma
Cselekedetek 1-2
Róma 6; 8,1-28
Jelenések 20,11-15; 21; 22


Van út a mennybe!

8 oldal

Elérhető

Mennyiség: sok

Részlet:

So­kan el­fojt­ják ma­guk­ban az örök­ké­va­ló­ság kér­dé­sét. Még azok­nál is megfi­gyel­hető ez, akik egy­ál­ta­lán gon­dol­nak az éle­tük vé­gére. Drew Barrymore ame­ri­kai szí­nésznő, gyermeksztárként az E.T. című fantázia-filmben az egyik fő­sze­re­pet ját­szotta. Hu­szon­nyolc éve­sen így nyi­lat­ko­zott: „Amen­nyi­ben ha­ma­rabb meg­hal­nék, mint a macs­kám, ak­kor etes­sék meg vele a ham­vai­mat. Leg­alább a macs­kám­ban hadd él­jek to­vább.” Nem ijesztő ez a mitsem­sejtés és rö­vid­lá­tás a meg­ha­lás kü­szö­bén?

Jé­zus idejé­ben sok em­ber for­dult hozzá, de csak­nem min­dig vala­mi­lyen földi ügy­ben:

  • Tíz lep­rás meg akart gyógy­ulni (Luk­ács 17,13).
  • Va­kok sze­ret­tek volna lá­tóvá lenni (Máté 9,27).
  • Va­laki egy örö­kö­sö­dési vitá­ban kérte a se­gít­sé­gét (Luk­ács 12,13).
  • Fa­ri­zeu­sok jöt­tek az­zal a csa­lárd kér­dés­sel, hogy kell-e adót fi­zet­niük a csá­szár­nak (Máté 22,17).

Utazás … ahonnan nincs visszatérés

10 oldal

Elérhető

Mennyiség: kevés

Részlet:
Az észak-olaszországi Dél-Tirolban egy templomban négy koponya található egy fal alsó párkányán. Fölöttük egy tábla lóg ezzel a felirattal: „Ki volt a bolond? Ki volt a bölcs? Ki a koldus? Ki a császár?” A császár hatalmából és gazdagságából már valóban semmi sem látszik. Lehet, hogy a koldus koponyája közvetlenül a császáré mellett van, de az semmit sem árul el szegénységéről, rongyairól és korgó gyomráról. Talán hajlanánk arra, hogy készítsünk egy másik táblát, amelyre ezt írnánk: „A halálban mindenki egyenlő!” Most vizsgáljuk meg, helyes lenne-e ez a felirat.

A reklámok készítői meghatározott vásárlói rétegeket céloznak meg, azaz célcsoport orientáltan dolgoznak. Ellenben a halál vonatkozásában nincsenek célcsoportok, mert a halált senki sem kerülheti ki. Ezért is foglalkozik vele olyan sok ember: filozófusok, költők, politikusok, sportolók, színészek, analfabéták ugyanúgy, mint a Nobel-díjasok.


Ki a Teremtő?

8 oldal

Elérhető

Mennyiség: nagyon kevés

Részlet:

Ha csak egy pil­lan­tást ve­tünk az élő­lé­nyek vilá­gára, ak­kor is cso­dá­la­tos terv­sze­rű­sé­get lát­ha­tunk: az ámb­rás cet, amely em­lős­ál­lat, olyan szer­vek­kel ren­del­ke­zik, hogy 3000 mé­ter mélyre le tud sül­lyedni anél­kül, hogy feljö­ve­te­le­kor me­rü­lési be­teg­ség­ben el­pusz­tulna; a tar­ka­har­kály pe­dig a cső­ré­vel erő­tel­jes ko­pá­cso­lás­sal üti a fát anél­kül, hogy agy­ráz­kó­dást kapna.

A leg­több eset­ben a szer­vek mű­kö­dő­ké­pes­sé­gé­től (pl. a szív, a máj, a ve­sék) függ az élet. A még nem ki­fej­lett, az ép­pen csak fejlő­dés­ben levő vagy fél­kész szer­vek ér­tékte­le­nek. Aki a dar­wi­niz­mus fel­fo­gá­sá­ban gon­dol­ko­dik, an­nak tud­nia kell: az evo­lúci­ó­nak nem célja egy ké­sőbbi, majd egy­szer mű­ködő szerv lét­re­ho­zása.


Leveled jött

64 oldal

Elfogyott

Mennyiség: nincs


Jézus, egyetlen reménységünk

50 oldal

Elérhető

Mennyiség: nagyon kevés


Tényszerűen

8 oldal

Elérhető

Mennyiség: kevés


Szeretet, mindennél nagyobb

8 oldal

Elérhető

Mennyiség: kevés


A pásztor keresi a bárányát

Gyermekeknek

16 oldal

Elérhető

Mennyiség: kevés


Az ajándék

Gyermekeknek

14 oldal

Elérhető

Mennyiség: kevés